سیستم حسابداری بهای تمام شده 
دیدگاه ها ، رویکردها  

CRM12


فهرست مطالب

 

v         مقدمه

v         شناسايی اهداف پروژه

v         ويژگی های طرح پيشنهادی

v         متدولوژی و روش اجرای طرح

v         ويژگي هاي بارز و امكانات نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده  

v         سایر شرايط و نحوه همكاري سازمان خریدار  

 

 

v    مقــدمه

 

طراحی , پياده سازی واستقرار سيستم حسابداري بهاي تمام شده , متناسب با نوع فعاليت و فرايندهای عملياتی جاری در سازمان , توان تشکيلاتی ونيازهای واقعی آن سازمان ,ديدگاه های مديران ارشد و ....  از ويژگی های خاص خود برخوردار می باشد . عدم وجود يک ديدگاه علمی و توجه به تجربيات گذشته در اين زمينه می تواند اجرای اين پروژه ها را با شکست مواجه سازد و يا حداقل آنکه تمامی اهداف تعيين شده را تامين نکند . شناخت دقيق سازمان و فعاليت های آن , از عمده ترين مواردی است که لازم است مد نظر قرار گيرد .  

ما با در نظر داشتن ويژگی های خاص هر سازمان ,سعی نموده ايم تا با ارائه راهکاری منطقی ومنطبق با شرايط سازمان مشتری ,موفقيت اجرای پروژه را تضمين نمائيم .در اين گزارش نيز سعی شده است تا با بررسی عوامل فوق و ارائه راه حل های واقع بينانه ,کليات ديدگاه های شرق رايا در اين حوزه به اطلاع آن شركت محترم رسيده  و راهكار اجرايي استقرار سيستم حسابداري بهاي تمام شده ارائه گردد .


v    شناسايی اهداف پروژه

تبيين واقع بينانه اهداف پروژه می تواند راهنمای مناسبی برای کارفرما و مجری در حين اجرای پروژه باشد.

برای  اين پروژه اهداف زير شناسايی شده است :

1.       شناخت فرآيند های عملياتی  و ويژگی های فعاليت سازمان

2.       تدوين و بهينه سازی روشهاي جمع آوري اطلاعات مرتبط با بهاي تمام شده در سازمان

3.       ارائه طرح تفصيلی سيستم مكانيزه حسابداری بهای تمام شده محصولات و كالاهاي نيمه ساخته    

4.       برنامه نويسي نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده   

5.       استقرار و راه اندازي سيستم مكانيزه حسابداري بهاي تمام شده در سطح سازمان

6.       تهيه گزارش ها و اطلاعات مورد نياز سازمان در سطوح مديران ارشد ,مديران ميانی و کاربران با کاربرد های برون سازمانی و درون سازمانی ,جهت اتخاذ تصميمات علمی و صحيح در راستای اهداف استراتژيک سازمان.   

 

v         ويژگی های طرح پيشنهادی

به اعتقاد ما جهت موفقيت اجراي پروژه بهاي تمام شده عمليات اجرايي آن می تواند به چهار مرحله تفکیک شود :

 

مرحله 1.            تهيه طرح تفصيلي سيستم مكانيزه حسابداري بهاي تمام شده :

دراين مرحله (كه مهمترين مرحله مي باشد ) پس از بررسي دقيق فرايندهاي عملياتي سازمان و بررسي ديدگاه هاي مديران ، طرح تفصيلي سيستم مكانيزه حسابداري بهاي تمام شده متناسب با نیازهای خریدار تهيه و  پس از تائيد سازمان به عنوان مبناي ادامه كار قرار مي گيرد . 


در قسمت زير به برخي از مهمترين مسائلي كه در اين طرح بررسي شده و  راه كار ارائه مي گردد اشاره شده است :

- انتخاب روش هزينه يابي

- شناسائي مراكز هزينه

- شناسائي عوامل هزينه

- شناسائي رفتار عوامل مختلف هزينه در مراكز هزينه

- تعيين الگوي محاسبه بهاي تمام شده

- تدوين روشها و طراحي فرم هاي جمع آوري اطلاعات

- تدوين نحوه تسهيم هزينه سربار

- تعيين حداقل خروجي هاي مورد نياز در سيستممرحله 2.            انجام عمليات طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده :

پس از تصويب طرح تفصيلي حسابداري بهاي تمام شده توسط سازمان، برنامه نويسي (پياده سازي) سيستم بر اساس طرح تائيد شده انجام مي گيرد و سيستم حسابداري بهاي تمام شده با داده هاي آزمايشي  تست و كنترل شده و در نهايت تحويل قطعي نرم افزار  صورت مي گيرد.

 


مرحله 3.            انجام عمليات استقرار سيستم

شركت شرق رايا آمادگي خود را براي اجراي سيستم نرم افزاري بهاي تمام شده براي يك دوره زماني معين (با توافق طرفين) اعلام مي دارد .

دراين مرحله درابتدا روش ها و فرم هاي جمع آوري اطلاعات در سازمان عملياتي شده و داده هاي واقعي ثبت مي گردند و محاسبات بر اساس داده هاي واقعي دوره زماني مورد توافق انجام گرفته و نتايج در اختيار سازمان خريدار قرار مي گيرد.

در اين مرحله آموزش تكميلي پرسنل همزمان با ورود اطلاعات مربوط به دوره مورد نظر در سيستم نيز انجام مي گيرد .

راهبري سيستم در اين مرحله با همكاري كارشناسان خريدار موجب مي گردد كاركنان بخش هاي مختلف سازمان با نحوه اجراي سيستم حسابداري بهاي تمام شده با داده هاي واقعي آشنا شده و در دوره هاي بعدي به سهولت سيستم را عملياتي نمايند.

 


مرحله  4 . اخذ تائید حسابرس سازمان خریدار

شرکت شرق رایا آمادگی خود را برای دفاع از پروژه انجام شده و تبادل نظر و تعامل با سازمان حسابرس خریدار اعلام می دارد. لازمه این تعامل ، همکاری سازمان حسابرس در مراحل مختلف اجرای پروژه به ویژه فاز تحلیل و طراحی  با برگزاری جلسات و اعلام نقطه نظرات و دیدگاه ها می باشد. در این حالت شرق رایا با اعمال نقطه نظرات حسابرس سازمان در سیستم تا حذف بند از  گزارش حسابرسی را تعهد می نماید . شایان ذکر است که مسئولیت صحت داده های ورودی به عهده سازمان خریدار می باشد.متدولوژی و روش اجرای طرح


با توجه به  سيستم مورد نياز و حوزه های عملياتی آنان, راهکار پيشنهادی برای اجرای پروژه با توجه به تضمين موفقيت آن به شرح زير ارائه می گردد :

1.      بررسي دقيق سازمان و نيازهاي آن

2.      تهيه طرح تفصيلي سيستم مكانيزه حسابداري  بهاي تمام شده

3.      اخذ تائيديه از سازمان جهت طرح تفصيلي سيستم حسابداري بهاي تمام شده

4.      برنامه نويسي ( پياده سازي) نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده

5.      طراحي و عملياتي كردن فرم هاي جمع آوري اطلاعات در سازمان طبق طرح تفصيلي و اعمال تغييرات احتمالي در سيستم كنترل توليد جهت ارائه اطلاعات مورد نياز سيستم بهاي تمام شده .

6.      نصب نسخه اوليه بهاي تمام شده و آموزش كاربران

7.      ورود اطلاعات مباني بهاي تمام شده ، ورود اطلاعات برگه هاي سيستم بهاي تمام شده كه اطلاعات آن از بخش هاي مختلف سازمان جمع آوري شده است

8.      انجام محاسبات با داده هاي آزمايشي

9.      تست و تائيد محاسبات انجام شده

10.  تكميل گزارشات نرم افزار بهاي تمام شده

11.  تحويل قطعي سيستم

12.  آغاز چرخه بهبود مستمر سيستم  و فرايندها

13.  اجراي نرم افزار و عملياتي نمودن سيستم براي يك دوره زماني مورد توافق با داده هاي واقعي (در صورت تمايل سازمان خريدار )

 

     متدولوژی انتخابی با توجه به تجربيات کسب شده RUP می باشد . در اين روش کليه مراحل فوق در حين اجرای پروژه تکرار شده و اين تکرار موجب می گردد تا نرم افزار نهايی حداکثر انطباق را با نيازهای خريدار داشته باشد .


v    ويژگي هاي بارز و امكانات سيستم حسابداري بهاي تمام شده رایا  :


1.      امكان تعريف جدول رفتار هزينه ها

2.      امكان تعريف انواع توقفات و ضايعات و اثر آنان در بهاي تمام شده

3.      امكان تعريف پارامتريك مباني تسهيم

4.      امكان تعريف ساختار محصولات شامل BOM و مراحل توليد

5.      برگه ثبت هزينه ها

6.      برگه ثبت اطلاعات مصرف مواد و كالاي نيمه ساخته

7.      برگه ثبت اطلاعات توليد محصولات و کالای نیمه ساخته ،توقفات و ضايعات (در صورت عدم وجود سیستم آمار و اطلاعات تولید )

8.       برگه تسهيم هزينه هاي سربار

9.       برگه ثبت موجودي مواد اوليه و كالاي نيمه ساخته اول دوره و پايان دوره مورد نظر براي محاسبه

10.  برگه ثبت كار درجريان در پايان هر دوره محاسبه

11.   امكان محاسبه بهاي تمام شده محصولات و كالاهاي نيمه ساخته با روش هزينه يابي مورد نظر  

12.   ارائه گزارشات از بهاي تمام شده محصولات و كالاهاي نيمه ساخته به تفكيك مواد ،كار و سربار

13.   ارائه گزارش از نقش عوامل هزينه اي در بهاي تمام شده محصولات و كالاهاي نيمه ساخته

14.  گزارش های متنوعی از اطلاعات سیستم حسابداری بهای تمام شده با رویکرد های کاربرد درون و برون سازمانی

15.  طراحی گزارش های تحلیلی و مدیریتی  از اطلاعات جمع آوری شده در حوزه حسابداری بهای تمام شده

 

سایر شرايط و نحوه همكاري

ç     تمهيدات پيش بيني شده توسط شرق رايا  جهت تضمين موفقيت اجراي پروژه

  1. ارائه  مستندات  مربوط به  دیاگرام فعالیت ها (Activity  Diagram) ، مستندات مربوط به روش محاسبه و راهنمای کاربری و راهنمای فنی 
  2. انتقال دانش فنی مورد نیاز برای نگهداری و پشتیبانی و توسعه آتی سیستم به واحد فناوری اطلاعات سازمان خریدار
  3. ارائه خدمات پشتيباني و آموزش كاربران  در محل خريدار, تا سقف 50 ساعت درطي مدت استقرار و عملياتی شدن سيستم  در تعهد فروشنده مي‌باشد.
  4. ارائه خدمات مشاوره اي و همکاري هاي لازم با کارشناسان خريدار در زمينه هاي بهبود و اصلاح كدينگ حسابها ، كالاها و بهينه سازي فرايندها در چهارچوب اين قرارداد و بدون محاسبه هزينه جداگانه انجام مي گيرد.
  5. سيستم حسابداري بهاي تمام شده  با قابلیت اجرا در محیط شبکه و بدون محدوديت کاربر و محاسبه هزينه جداگانه ارائه مي گردد.

 

ç    تعهدات سازمان خريدار در راستاي استقرار نهايي سيستم حسابداري بهاي تمام شده

 

  1. اصلاح نحوه ثبت اسناد هزينه در سيستم حسابداري مالي و بروز رساني حساب هاي مالي در بخش هاي هزينه هاي كار ، سربار و استهلاك دارائي ها  و مصرف مواد و ساير موارد مرتبط بر اساس دستور العمل هاي ارائه شده
  2.  جمع آوري و تهيه اطلاعات مورد نياز از خطوط توليد و اطمينان از صحت داده ها بر اساس فرم هاي ارائه شده
  3. تهیه ابزار ایجاد فایل های دیجیتال از داده های مورد نیاز برای محاسبات بهای تمام شده از سایر سیستم های کاربردی (حسابداری مالی ، انبار مقداری _ ریالی و کنترل تولید در صورتی که از نرم افزارهای یکپارچه رایا استفاده نمی شود )  با فرمت ارائه شده توسط  پیمانکار و منطبق با یکی از استاندارد های معمول (نظیر شیت Excel  ، جداول در پایگاه داده MS_SQL ، فایل متنی Text )  جهت تامین یکپارچگی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستم های کاربردی مورد استفاده در سازمان خریدار
  4. معرفي كارشناسان سازمان خريدار با آشنائي نسبي با مقوله حسابداري بهاي تمام شده جهت ارائه آموزش هاي مربوطه
  5. تهیه داده های آزمایشی جهت تست و تحویل نرم افزار بهای تمام شده