نقشه گوگل آدرس شرق رایا


مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز یک ، بلوار صنعت بعد از میدان ، حاشیه  بلوار 
ساختمان شرق رایا 
تلفن :   35412360(051)   ده خط 
نمابر :   35412369(051)
:E Mail
sale@sharghraya.com
support@sharghraya.com
info@sharghraya.com