07

 نرم افزارهای یکپارچه مالی رایـــا 

■  حسابداری مالی ریالی / ارزی 
■ خزانه داری ریالی / ارزی 
■ انبار مقداری و ریالی 
■ فروش و حسابداری فروش  ریالی / ارزی 
■  حقوق و دستمزد و منابع انسانی
■  حسابداری دارائیهای ثابت و جمع داری اموال 

اتوماسیون فرایند های مالی در هر سازمان ، نقطه شروع منطقی و توصیه شده برای مکانیزاسیون فرایند ها می باشد . نرم افزارهای سازمانی رایا برای فرایند های عملیاتی این حوزه از شش نرم افزار کاربردی استفاده می نماید . 

نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا با رویکرد فرایند گرا طراحی و پیاده سازی شده است . ماژول مدیریت فرایند ها و فعالیت ها با ارتقای سطح کنترل های داخلی در هنگام ثبت اطلاعات ،علاوه بر قابلیت تفکیک و شناسایی فرایند های مختلف سازمان ، میزان بروز خطا در تشخیص حساب را در حد قابل توجهی کاهش می دهد . رویکرد فرایند گرا در این مجموعه نرم افزار امکان تعریف پارامتریک مراحل گردش هر فرم اطلاعاتی و همچنین مراحل تائید Approve  آن را فراهم نموده است . 

 همچنین نرم افزارهای پایه مالی رایا از فعالیت های ارزی و چند ارزی با اعمال کنترل های لازم پشتیبانی می کند. پشتیبانی از عملیات ارزی - ریالی در  نرم افزارها خزانه داری ، حسابداری فروش و حسابداری خرید توسعه یافته است . 

در این مجموعه نرم افزار فرایند های صدور اسناد حسابداری با استفاده از ابزار الگوهای اسناد حسابداری به اشکال متنوع و کاربردی ، فراهم شده است . رویکرد مجموعه نرم افزارهای مالی رایا ثبت عملیات متنوع مالی در هنگام وقوع  (زیر سیستم های مربوطه ) و در لحظه می باشد و در این راهکار در عمل تمامی اسناد حسابداری بر اساس ماخذ داده های زیر سیستم های مالی اخذ می گردند . 

این مجموعه نرم افزار با اتکا به تکنولوژی وب قابلیت پشتیبانی از سازمان های عملیاتی توزیع شده را به سهولت و با اعمال کنترل های داخلی مربوطه و حفظ تفکیک داده های هر مرکز  ،تامین کرده است. ( ثبت فاکتورهای فروش ، هزینه ها، گردش کالا ، تنخواه گردان ها و... در مکان های فیزیکی جداگانه ) .تمامی برگه های عملیاتی در نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا(درخواست پرداخت ، ثبت هزینه ها ، تنخواه گردان ،درخواست عملیات از انبار ، رسید و حواله و....) ، می تواند در بستر اتوماسیون اداری رایا ،از طریق ارجاع  گردش کرده و مراحل تائید آن با استفاده از ماژول Approve انجام گیرد . 
accounting1

نرم افزار حسابداری مالی  _ ریالی / ارزی 
ویژگی های بارز :

■ استفاده از پنج سطح حساب بعلاوه دو سطح تفصیلی تفکیک شده برای مراکز هزینه و پروژه ها با روش تفصیلی Unique
■ پشتیبانی کامل از عملیات ریالی _  ارزی و چند ارزی در سطوح مختلف برگه های عملیاتی 
■ اخذ اسناد حسابداری از زیر سیستم ها بر اساس تعریف الگوهای مورد نظر کاربر برای تفکیک اسناد حسابداری و با قابلیت اخذ خودکار اسنادحسابداری  بصورت روزانه 
■ قابلیت تعریف فرایند ها و فعالیت ها و ارتقای سطح کنترل های داخلی و سیستمی در هنگام ثبت عملیات مالی در زیر سیستم ها 
■ ابزارهای صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه و سند بستن حساب های موقت 
■ قابلیت پیوست دیجیتال مستندات اسناد حسابداری 
■ طیف گسترده گزارش های کاربردی با قابلیت مرور گزارشات
■ گزارشات کاربردی مورد نیاز برای تحریر دفاتر قانونی 
 ■ابزارهای متنوع جستجوی پیشرفته ، نگهداری اطلاعات تکمیلی و.....  


Banking03

نرم افزار خزانه داری  _ ریالی / ارزی 
ویژگی های بارز :

■ ثبت عملیات در برگه های مختلف با متد فرایند گرا و تشخیص خودکار حساب ها و اجتناب از اشتباهات کاربری 
■ پشتیبانی کامل از عملیات ریالی _ ارزی 
■ ثبت تمامی برگه های فرایند های دریافت و پرداخت نظیر دریافت و پرداخت صندوق ، تنخواه گردان ، اسناد و حواله ها ، اسناد تضمینی و ....
■ قابلیت شناسایی و ثبت هزینه های غیر انبار و شناسایی جهت اعمال  خودکار در گزارشات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی 
■ صدور برگه های درخواست پرداخت با قابلیت گردش در بستر اتوماسیون اداری رایا 
■ صدور و چاپ چک با قابلیت تنظیم توسط کاربر 
■ مدیریت تسهیلات دریافتی  و صدور اسناد حسابداری مربوطه 
■ قابلیت پیوست دیجیتال مستندات به برگه های ثبت شده 
■ صدور اسناد حسابداری با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر جهت تفکیک اسنادحسابداری  بر حسب نوع عملیات 
■ طیف گسترده از گزارش های کاربردی و ابزارهای جستجوی پیشرفته و....

CRM15

 نرم افزار حسابداری فروش _  ریالی/ ارزی 
ویژگی های بارز :

■ صدور فاکتور فروش از برگه های حواله انبار یا ثبت سفارش مشتریان (نرم افزار بازرگانی فروش رایا) 
■ صدور پیش فاکتور با قابلیت کنترل موجودی قابل فروش 
■ قابلیت تعریف انواع تخفیفات و اضافات در سطح کالا یا مشتری یا کالا و مشتری 
■ تعریف مصوبه های فروش کالا و خدمات و ابزارهای کاربردی قیمت گذاری و کنترل اعتبار مصوبه های فروش 
■ امکان اضافه نمودن فیلدهای  اطلاعات تکمیلی مورد نیاز  به فاکتور و پیش فاکتور توسط کاربر 
■ پشتیبانی از عملیات توزیع شده و تعریف مراکز فروش متعدد و تفکیک فاکتورهای فروش ثبت شده در هر مرکز 
■  تهیه گزارشات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی و ارسال خودکار به نرم افزارهای مربوطه 
■ ثبت پیوست های دیجیتال به برگه ها 
■ قابلیت طبقه بندی و تفکیک فاکتورهای فروش 
■ طیف گسترده گزارش های کاربردی و ابزارهای متنوع جستجو و...

a201

نرم افزار مدیریت انبارها و موجودی کالا(مقداری و ریالی )
ویژگی های بارز : 

■ امکان تعریف انواع  انبارهای متعدد با توجه به ماهیت انبارها 
■ تعریف کالاها در سطح سازمان و طبقه بندی کالا ها و نگهداری طیف گسترده و کاربردی از اطلاعات مرتبط با کالا نظیر نوع ، کدفنی ،ایران کد، روش تامین، تصویر  و...
■ قابلیت نگهداری ریز  موجودی  کالا بر اساس مشخصات کالا و سریال کالا ها 
■ انجام کلیه عملیات مرتبط با انبار از طریق برگه درخواست عملیات از انبار و کنترل مانده تحویلی
■ امکان اضافه نمودن اطلاعات تکمیلی مورد نیاز سازمان به برگه های عملیاتی سیستم انبار 
■ صدور برگه درخواست خرید و قابلیت گردش در سطح سازمان و رسید انبار عطف به برگه درخواست خرید و کنترل مکانده 
■ تعریف نقاط و میزان سفارش و کنترل توسط سیستم ، ابزار صدور درخواست خرید بر اساس شارژ انبار 
■ صدور اسناد حسابداری خرید بدون نیاز به عملیات تکمیل برگه و نگهداری  بروز حساب تامین کنندگان
■ ایزار صدور انواع متمم های بدهکار و بستانکار بصورت وابسته به رسید یا مستقل 
■ قابلیت نگهداری ریز حساب خرید کالا و تفکیک هزینه های مربوطه در زیر برگه رسید 
■ طیف گسترده گزارش های کاربردی کارتکس کالا ، مشروح گردش ها و....

colorful individuals

نرم افزار حقوق و دستمزد و منابع انسانی
ویژگی های بارز :

■ قابلیت نگهداری بیش از بیست نوع  اطلاعات مربوط به  کارکنان نظیر تحصیلات ، مهارت ها ، تخصص ، آموزش ، سوابق کاری وو.... به عنوان زیر ساخت قابل اتکا سیستم منابع انسانی 
■ ایجاد پرونده کارکنان و نگهداری اطلاعات مرتبط و پیوست دیجیتال مستندات 
■  تعریف انواع مزایا و اضافات و کسورات و وام و تاخیر و غیبت و... توسط کاربر 
■ امکان ثبت و نگهداری قرارداد های کارکنان بر اساس فرمت قرارداد های سازمان 
■ قابلیت اتصال به دستگاه های مختلف کارت ساعت و دریافت خودکار اطلاعات جاری کارکرد 
■ انواع برگه های مرتبط با اطلاعات جاری کارکرد 
■ صدور احکام متعدد حقوقی کارکنان 
■ محاسبات حقوق و دستمزد ماهیانه ، عیدی و پاداش سالیانه ، تسویه حساب کارکنان ، محاسبات سنوات و تهیه لیست های مربوطه به تفکیک محل خدمت و.....
■ طراحی  فیش های حقوقی ، لیست های بیمه و مالیات توسط کاربر 
■ انتقال خودکار اطلاعات به سامانه های تامین اجتماعی و دارایی 
■ صدور لیست های پرداخت بانک و ایجاد فایل مربوطه بر اساس فرمت هر بانک برای پرداخت 
■ طیف گسترده از گزارش های کاربردی 

images (4)

 نرم افزار حسابداری و جمع داری دارائیهای ثابت
ویژکی های بارز :  

■ پشتیبانی کامل از عملیات حسابداری دارائیهای ثابت و جمعداری اموال به تفکیک 
■ ایجاد کارت دارائی و ثبت اطلاعات مرتبط و قابلیت ثبت اطلاعات تکمیلی مرتبط با هر دارائی 
■ ثبت افزایش و کاهش دارائیهای ثابت 
■ قابلیت نگهداری اطلاعات مربوط به بیمه ، گارانتی و سایر اطلاعات ضروری مرتبط با دارائیهای ثابت
■ محاسبات هزینه های استهلاک تا اخذ اسناد حسابداری مربوطه 
■ ایجاد پلاک دارائی و شناسایی محل استقرار و تحویل گیرنده 
■ ارائه گزارش ها و کاربرگ های استاندارد حسابداری دارائیهای ثابت