بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده محصولات و خدمات 

■ ارائه طرح تفصیلی سیستم بهای تمام شده مکانیزه 
■ ایجاد زیر ساخت ها و بهینه سازی فرایندها سازمانی  با رویکرد به استقرار سیستم بهای تمام شده
■ ارائه سیستم های حوزه کنترل تولید و مهندسی محصول به عنوان زیر سیستم های پیش نیاز سیستم بهای تمام شده 
■ برنامه نویسی و توسعه بهینه شده سیستم منطبق با ویژگی های سازمان مشتری 
■ همکاری و ارائه خدمات برای  اجرای سیستم برای یک یاچند دوره محاسبه با داده های واقعی سازمان مشتری 
■ تضمین اخذ تائیدیه  حسابرس سازمان مشتری 

دستیابی به سیستم حسابداری بهای تمام شده در پروسه اتوماسیون و انتخاب سیستم های نرم افزاری برای یک سازمان ، از دغدغه های مشترک مدیران ارشد سازمان ها می باشد . و به اعتقاد شرق رایا  این دغدغه کاملا منطقی و درست و به جاست ! واقعیت غیر قابل کتمان آن است که هرچند  تامین کنندگان متعددی برای تهیه نرم افزارهای  پایه یکپارچه مالی (حسابداری مالی ، خزانه داری ، فروش و..) وجود دارد ولی  چه تعداد از  آن ها در نهایت توانمندی و تجربه لازم برای طراحی و استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده را با رعایت اصول علمی و تجربه شده در این حوزه را دارند ؟ واقعیت آنست که این گونه تامین کنندگان بسیار معدود می باشند . استقرار و عملیاتی نمودن سیستم حسابداری بهای تمام شده علمی علاوه بر نیاز به دانش و تجربه در این حوزه ، چالش هایی به همراه دارد که بخش عمده ای از تولید کنندگان نرم افزارها ، تمایل به پذیرش مخاطرات و چالش های این سیستم را ندارند و در نتیجه معمولا در هنگام درخواست سازمان مشتری با بهانه های مختلف از ارائه این سیستم طفره می روند و یا بابت ارائه  این سیستم  مبالغ آنچنان هنگفتی را از مشتری  طلب می کنند که در عمل خریدار را از تهیه آن منصرف می نماید. 
شرق رایا ادعا می کند که جزو این پروه از تامین کنندگان سیستم های نرم افزاری نیست !

این یک واقعیت است که استقرار و عملیاتی نمودن سیستم حسابداری بهای تمام شده یک فرایند پیچیده و پر چالش است ، ولی شرق رایا با اتکا به زیر ساخت ها و تجربیات کسب شده ، آماده طراحی و پیاده سازی این سیستم می باشد .
 نرم افزارهای سازمانی رایا در یک فرایند یکپارچه بخش عمده ای از زیر ساخت ها و اطلاعات پایه  مورد نیاز سیستم بهای تمام شده را در سازمان مشتری فراهم می سازد . همچنین نرم افزارهای پایه این مجموعه با استاندارد سازی فرایند های عملیاتی پایه سازمان نظیر عملیات انبارها ، ثبت اسناد حسابداری مالی ، ابزارهای تسهیل کننده شناسایی هزینه های مختلف سازمانی وو.... بخش مهمی از زیر ساخت های  های اطلاعاتی  مورد نیاز سیستم بهای تمام شده را فراهم می سازد . علاوه بر این نرم افزارهای حوزه مهندسی محصول شامل شناسایی و ثبت BOM  ، مراحل تولید و OPC  محصولات ، درخت واره محصولات و شناسایی نیمه ساخته وو.. بخش مهم دیگر این زیر ساخت ها را تامین می نماید و درنهایت در با ثبت اطلاعات وآمار تولید ، سازمان را آماده استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری بهای تمام شده می نماید .
بطور خلاصه پیش نیازهای اطلاعاتی و فرایندی که استقرار نرم افزارهای سازمانی رایا در سازمان مشتری با رویکرد به سیستم حسابداری بهای تمام شده فراهم می سازند به شرح زیر می باشد :

■ اطلاعات مرتبط با حساب های مالی شامل نوع حساب ، رفتار هزینه ، مراکز هزینه  و....
■ اطلاعات مرتبط با ساختار محصول ، BOM  محصولات و نیمه ساخته ها ، درختواره محصولات ، شناسایی مراحل تولید ، OPC و زمان سنجی های استاندارد و...
■ قابلیت  دقیق و جامع اطلاعات و آمار تولید در سیستم کنترل تولید 

با ایجاد زیر ساخت ها ی اطلاعاتی فوق و همچنین بهینه سازی و اصلاح فرایند های عملیاتی در سازمان مشتری ، سازمان آماده پیاده سازی و عملیاتی نمودن سیستم حسابداری بهای تمام شده خواهد بود .در واقع در این مرحله شرق رایا با توافق سازمان مشتری آماده ارائه این سیستم و همکاری با سازمان مشتری تا دست یابی به سیستم حسابداری بهای تمام شده می باشد . 

در نگاه شرق رایا ، سیستم حسابداری بهای تمام شده ،  با دو رویکرد  درون سازمانی (کاربردی برای مدیران ارشد و میانی سازمان ) و برون سازمانی (با کاربرد برای ارائه به سازمانی های دولتی و مجامع و...) طراحی و پیاده سازی می گردد . 

شرق رایا در فرایند طراحی و استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده ، در تمامی مراحل همراه و همگام با سازمان مشتری خواهد بود . این همکاری از اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و فرایند های سازمانی تا همکاری با کارشناسان سازمان مشتری برای اجرای سیستم با داده های واقعی و رفع چالش ها و دغدغه های اجرایی این سیستم ، خواهد بود . 
علاوه بر موارد فوق ، در صورت تمایل سازمان خریدار ، این همکاری می تواند  تا تضمین دریافت تائید حسابرس ادامه یابد . این تعهد و تضمین خود به خوبی  نشانگر باور و  اطمینان تیم فنی شرق رایا از موفقیت پروژه استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده در سازمان مشتری می باشد . 

سیستم بهای تمام شده 
دیدگاه ها ، رویکرد ها ، ویژگی ها  

بهای تمام شده -1

زیر ساخت های  اطلاعاتی   

■ اصلاح کدینگ حساب ها ، تعیین انواع حساب در بهای تمام شده  تعیین رفتار هزینه ها ، شناسایی مراکز هزینه و.....
■ شناسایی و تعریف مبانی تسهیم 
■ تعریف محصولات ونیمه ساخته ها و ایجاد درخت واره محصولات / نیمه ساخته ها 
■ تعریف BOM ، ضریب مصرف استاندارد ، ضریب ضایعات اساندارد ، کالا های جایگزین و.....
■ شناسایی و تعریف مراکز و ایستگاه . ماشین آلات و  مراحل تولید، ارتباط با مراکز هزینه ، جدول تطابقی مراگز هزینه و....
■ تعریف OPC ، اطلاعات زمان سنجی تولید و....
■ شناسایی انواع توقفات و ضایعات و تاثیر آنان در بهای تمام شده   
بهای تمام شده-2

بهینه سازی فرایند ها و ثبت ها 

■ بهینه سازی فرایند ها و نحوه ثبت  ورود و خروج کالا از انبارها جهت مصارف تولید و.....
■ بهینه سازی فرایند های شناسایی دقیق و ثبت هزینه ها سربار های مستقیم و غیر مستقیم و تعیین دقیق مراکز هزینه 
■ اصلاح و بهینه سازی ثبت های حسابداری مالی با رویکرد به سیستم حسابداری صنعتی 
■ ثبت برگه های نسبت های  تسهیم یا قابلیت اصلاح و تغییر 
■ شناسایی و جمع آوری خودکار  هزینه ها ی کار (حقوق و دستمزد ) از سیستم حسابداری مالی و حقوق و دستمزد رایا 
■ شناسایی و جمع آوری خودکار هزینه های مصرف مواد بر اساس اطلاعات سیستم حسابداری مالی و حسابداری انبار و انبار مقداری 
■ شناسایی و جمع آوری اطلاعات و آمار تولید از سیستم کنترل تولید 
■ شناسایی و ثبت اطلاعات کالای در جریان ساخت و معادل آحاد در ابتدا و پایان دوره محاسبات

بهای تمام شده-3

ویژگی های بارز سیستم 

■ طراحی یکپارچه با نرم افزارهای حسابداری مالی ، حقوق و دستمزد آ انبار مقداری ریالی و کنترل تولید رایا 
■ قابلیت محاسبات بهای تمام شده در بازه های زمانی مختلف 
■ قابلیت محاسبه بهای تمام شده سفارشات و کالا به تفکیک 
■ محاسبه بهای تمام شده محصولات/نیمه ساخته ها به تفکیک مواد ، کار و سربار 
■ امکان شناسایی تاثبر عوامل هزینه ای مختلف در بهای تمام شده محصولات /نیمه ساخته ها 
■ امکان محاسبه همزمان بهای تمام شده واقعی و استاندارد و گزارشات مقایسه ای 
■ گزارشات تحلیلی متنوع از انحرافات ، نقاط سربه سر ، کاربرگ های بهای تمام شده و....
بهای تمام شده-4

شرایط همکاری و تعهدات طرفین 

■ توافق برای اجرای سیستم با داده های واقعی و رفع چالش ها و مشکلات در دوره های زمانی متعدد به انتخاب سازمان مشتری 
■ ارائه مستندات دقیق و تفصیلی  محاسبات بهای تمام شده 
■ ارائه خدمات مشاوره ای در اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و بهینه سازی فرایند ها 
■ امکان توافق و تعهدبرای اخذ تائیدیه حسابرس سازمان مشتری