SCM01

مدیریت زنجیره تامین SCM 

■ صدور برگه درخواست خرید از فرایند های مختلف
■ تدارکات و خرید داخلی
■ مدیریت سفارشات خارجی 
■ پایگاه داده و نظام ارزیابی تامین کنندگان 

نرم افزارهای سازمانی رایا 

مدیریت زنجیره تامین SCM 

مجموعه نرم افزارهای حوزه مدیریت زنجیره تامین از مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا ، وظیفه مدیریت فرایند های مرتبط با تامین و تدارکات خرید سازمان از مرحله شناسایی تامین کنندگان و ایجاد پایگاه داده آنها تا استقرار نظام ارزیابی تامین کنندگان ، صدور و گردش درخواست های خرید ، تعیین روش خرید و مدیریت آن را بر عهده دارد .  

در این فرایند،تدارکات و خرید های سازمان در دو فرایند اصلی تدارکات و خرید داخلی و مدیریت سفارشات خارجی ، پیگیری و کنترل و مدیریت می گردند . ویژگی های فرایند خرید در ایران ، موجب شده است که این سیستم در سازمان های مختلف بصورت بهینه شده و منطبق با نیازهای عملیاتی و فرایندی آن سازمان ، ارائه گردد . 

طراحی یکپارچه و مجتمع شده  این مجموعه نرم افزار با سایر نرم افزارهای کاربردی رایــا ، توانمندی های ویژه ای را در مدیریت بهینه فرایند تامین می نماید . این سیستم با نرم افزارهای انبار و حسابداری انبار ، خزانه داری ، اتوماسیون اداری ،  برنامه ریزی مواد و کنترل کیفیت  مجتمع شده است . 

قابلیت ثبت درخواست خرید با قابلیت ثبت مشخصات فنی کالای مورد نظر ، انطباق حداکثری خرید را با کالای درخواست شده فراهم می سازد .  
INTEGRATED SOFTWARE01

درخواست خرید 

■ صدور درخواست خرید از فرایند های مختلف سازمانی 
■ قابلیت ثبت مشخصات فنی کالای مورد نیاز جهت کاهش خرید های نامنطبق
■ امکان صدور درخواست خرید بر اساس محاسبات شارژ انبار 
■ امکان صدور درخواست خرید بر اساس محاسبات کسری کالا ها از  واحد برنامه ریزی مواد 
■ مدیریت انبارهای قرنطینه و تسهیل گردش کالا بین انبارهای قرنظینه و اصلی 
■ ثبت رسید انبار عطف به درخواست خرید و کنترل موجودی در راه 
■ گردش فرم درخواست خرید و اخذ تائیدات با ماژول Approve
a201

تدارکات و خرید داخلی و خارجی 

■ تفکیک و طبقه بندی درخواست های خرید بر اساس نوع خرید شامل خرید کار پردازی ، خرید داخلی و خرید های خارجی در واحد بازرگانی خرید 
■ تعیین نوع خرید در خرید های داخلی بر اساس روش های تامین کننده یا استعلام 
■ ثبت و نگهداری تمامی مستندات مرتبط با فرایند خرید و قابلیت ثبت پیگیری ها و مدیریت خرید  
■ صدور سفارش خرید 
■ صدور پرفرما برای خرید های خارجی 
■ صدور برگه اعتبارات اسنادی خرید 
■ صدور برگه 

TRANSPORT02

پایگاه داده تامین کنندگان / نظام ارزیابی و...

■ ایجاد پایگاه طبقه بندی شده تامین کنندگان 
■ ثبت اطلاعات نمایندگی ها ، دفاتر فروش و...تامین کنندگان 
■ پشتیبانی از نظام  ارزیابی اولیه و مستمر تامین کنندگان 
■ نگهداری مستندات و اطلاعات تکمیلی تامین کنندگان