اتوماسیون فرایند های سازمانی

سازمان آموزش های تخصصی شرق رایــا 

■ آموزش سیستم های عملیاتی پایه 
■ آموزش های تخصصی فرایند های عملیاتی سازمان
■ برگزاری کارگاه های آموزشی   
 


شرق رایا با اتکا به تجربیات کسب شده واهمیت نقش آموزش سرمایه های انسانی  در ارتقاء سطح کمی و کیفی کسب و کار در سازمان ها و همچنین کاستی های موجود در این حوزه ، اقدام به راه انداری سازمان آموزش های تخصصی و برگزاری کارگاه های بهبود مهارت ها در حوزه های مختلف فرایند های سازمانی نموده است .

شرکت شرق رایا  با اعتقاد به اهمیت نقش آموزش  علمی و عملگرا در ارتقاء سطح بهره وری و کارایی  سرمایه های انسانی در سازمان های مختلف ،اقدام به راه اندازی سازمان آموزش های تخصصی شرق رایا  و  برگزاری  دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی در محورهای زیر نموده است :


  1. آموزش تخصصی فرایندهای کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعات مدیریت
  2.  آموزش تخصصی مهارت های نظام های نوین مدیریت اطلاعات و فرایندهای سازمانی
  3. آموزش های تخصصی در حوزه مدیریت  IT و سیستم های اطلاعات مدیریت   


سازمان آموزش شرق رایا قصد دارد تا با برگزاری دوره های تخصصی کاربردی ، متفاوت با دوره های آموزشی معمول ، حداکثر بهره وری و کارایی این دوره ها را  برای فراگیران و سازمان های تابعه آنان فراهم آورد . همچنین سعی شده است تا با تفکیک محتوای آموزشی دوره  ها بر اساس فرایندها ، در زمان کوتاه تر ، مطالب به صورت  منسجم  و ساخت یافته ارائه گردد .

 رویکرد سازمان آموزش شرق رایا در برگزاری دوره ها ، ترکیبی از آموزش های کلاسیک و کارگاه های آموزشی (Work  Shop) می باشد که  می تواند در دستیابی به اهداف مورد نظر مفید واقع گردد . در خاتمه سازمان آموزش شرق رایا امید دارد از پیشنهادات و نقطه نظرات فراگیران و سازمان های متقاضی این خدمات در ارتقاء محتوا و عملکرد این دوره ها بهره گیرد . 


سازمان آموزش تخصصی شرق رایا با هدف ارائه آموزش های تخصصی در زمینه فراگیری و بکار گیری روش های بهینه و تجربه شده عملیاتی در  فرایندهای مختلف کاربردی حوزه سیستم های اطلاعات مدیریت تشکیل شده است . این سازمان قصد دارد تا فاصله بین آموزش های دانشگاهی و نیازهای کاربردی در فعالیت های واقعی کسب و کار در سازمان های مختلف را ، پوشش دهد . 

محتوای دوره های آموزشی به نحوی تنظیم شده اند تا بتوانند در مدت زمان کوتاه  آموزش های لازم را به فراگیران برای کسب تجربه های کاربردی همراه با دستاورد های علمی در حوزه های مختلف ارائه نموده و فراگیران بتوانند تجربیات کسب شده را بلافاصله در محیط های کاری خود  مورد استفاده قرار دهند . 

از اهداف عمده این سازمان جایگزینی روش های بهینه و تجربه شده در اجرای فرایندهای عملیاتی مختلف به جای رویه های سلیقه ای در سازمان می باشد . بی شک استاندارد سازی فرایندهای عملیاتی در سازمان های مختلف ، پیش نیاز استقرار نظام های نوین مدیریت سازمانی می باشد و این مهم ، از اهداف سازمان آموزش های تخصصی شرق رایا می باشد .به طور خلاصه اهداف سازمان آموزش های تخصصی شرق رایا درمحورهای زیر تعریف می گردد :

ü      پوشش فاصله بین تحصیلات آکادمیک با کاربری دانش فراگرفته شده و  واقعیت های جاری در محیط های کسب و کار

ü      رویکرد علمی در محتوای دوره های آموزشی همراه با دستاوردهای عملی بهینه  تجربه شده (Best  Practice )

ü      اجتناب از روش آموزش های معمول برگزاری دوره های آموزشی ،  با برگزاری دوره ها به صورت Work  Shop  همراه با کار عملی ، تبادل نظر علمی ، مطالعه Case  Study   همراه با توسعه فرهنگ مشارکت پذیری  در فعالیت های یکپارچه عملیاتی

ü      ارائه محتوای دوره های آموزشی بر پایه آموزش تخصصی فرایندها ی عملیاتی  و کاربردی در حوزه های مختلف عملیاتی  (به جای آموزش موضوعات کلی و مبهم نظیر آموزش حسابداری )

ü      کوتاه نمودن مدت دوره های آموزشی بین 4 تا حداکثر 16 ساعت جهت امکان ارزیابی سریعتر اثر بخشی دوره ها در محیط واقعی  کار و همچنین عدم ایجاد خلل در شرایط کاری و زندگی شخصی فراگیران

ü      تدوین محتوای آموزشی کلیه دوره ها بر پایه روش های مکانیزه  انجام فرایندها 


      کارگاه های آموزشی پایه با هدف ارتقاء مهارت ها در فراگیران جهت اجرای فرایندهای عملیاتی پایه در سازمان با رویکرد استاندارد ها و بهروش ها ،طراحی و تدوین شده است . این کارگاه ها در حوزه هر فرایند در دو سطح :

1.       مقدماتی

2.       عملیاتی 

برگزار می گردند .


کارگاه های آموزشی ویژه

کارشناسان و کاربران

فرایندهای عملیاتی

پــایــه  


دوره های مقدماتی برای کاربرانی که حداقل آشنایی با مفاهیم و نحوه انجام فرایند مربوطه را دارند ، در نظر گرفته شده است . خلاصه عناوین مطالب ارائه شده در این کارگاه ها عبارتند از :

 

·         تعریف فرایند و فعالیت های مرتبط و جایگاه آن در نظام یکپارچه اطلاعاتی

·         آشنایی با مفاهیم ، واژه ها و مبانی اطلاعاتی ساختاری فرایند

·         کلیات نحوه اجرای فعالیت های مختلف حوزه فرایند

·         آشنایی با کنترل ها ی داخلی و استاندارد های اجرایی فرایند

·         آشنایی با محتوی و نحوه گزارش دهی در فرایند


    دوره های عملیاتی  برای کارشناسان و کاربرانی در نظر گرفته شده است که دارای آشنایی نسبی با مفاهیم و نحوه انجام فعالیت های مختلف فرایند داشته ، ودر این کارگاه در زمینه روش های اجرایی مبتنی بر استاندارد ها و بهروش ها در بخش های اجرایی و گزارش دهی بحث و تبادل نظر می نمایند .خلاصه عناوین کارگاه عبارتند از :   

 

·          مرور مفاهیم ، واژه ها ی کلیدی و مبانی اطلاعاتی ساختاری فرایند

·         روش های انجام فعالیت های مرتبط با فرایند با رویکرد به روش های استاندارد و بهروش ها

·         کنترل ها ی داخلی و ثبت های حسابداری مالی    

·         ارتباط بین فرایند ها در نظام یکپارچه اطلاعاتی

·         اشنایی با گزارش ها و محتوی گزارش های کاربردی و مدیریتی 

 کارگاه های تخصصی روش های نوین مدیریت و اجرای

فرایند های عملیاتی ومدیریت سازمانی

 مبتنی بر اطلاعات ویژه

مدیران ارشد و میانی این کارگاه ها با هدف آشنائی، بحث و تبادل نظر در حوزه  شیوه های نوین مدیریت سازمانی مبتنی بر اطلاعات تدوین شده است .در این دوره ها محور اصلی مباحث، ارائه  تعریف علمی از روش های نوین مدیریت فرایندهاوسازمان نظیر ERP,CRM,SCM,MIS,…و بررسی تجربیات جهانی و بومی در این حوزه می باشد.

کارگاه های تخصصی با هدف ارائه تعریف علمی از روش های نوین مدیریت سازمانی و فرایندها و همچنین بحث و تبادل نظردر خصوص دستاورد های این راهکارها در سطح جهانی و بومی می باشد .در این دوره ها بررسی روش های بومی سازی راهکارها جهت انطباق حداکثری باشرایط کسب و کار در ایران ، از محورهای اصلی مباحث قابل ارائه است .

 

. خلاصه عناوین مطالب ارائه شده در این کارگاه ها عبارتند از :

 

·         ارائه تعریف  علمی  ازراهکار موضوع  بحث کارگاه 

·         آشنایی با مطالعات و دستاورد ها ی جهانی و بومی در این حوزه 

·         تبادل نظر در خصوص شیوه های بومی سازی راهکارها

·         بررسی نمونه های مطالعه شده Case  Study

·          بررسی بازگشت سرمایه  ROI  در حوزه راهکار مورد بررسی


این کارگاه ها ویژه مدیران میانی و ارشد سازمانی برگزار می گردد و توصیه شرق رایا برگزاری کارگاه به صورت اختصاصی برای هر سازمان می باشد. 

     کارگاه های تخصصی با هدف ارائه تعریف علمی از روش های نوین مدیریت سازمانی و فرایندها و همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص دستاورد های این راهکارها در سطح جهانی و بومی می باشد .

     در این دوره ها بررسی روش های بومی سازی راهکارها جهت انطباق حداکثری با شرایط کسب و کار در ایران ، از محورهای اصلی مباحث قابل ارائه است .

 

. خلاصه عناوین مطالب ارائه شده در این کارگاه ها عبارتند از :

 

·         ارائه تعریف  علمی  ازراهکار موضوع  بحث کارگاه 

·         آشنایی با مطالعات و دستاورد ها ی جهانی و بومی در این حوزه 

·         تبادل نظر در خصوص شیوه های بومی سازی راهکارها

·         بررسی نمونه های مطالعه شده Case  Study

·          بررسی بازگشت سرمایه  ROI  در حوزه راهکار مورد بررسی

  این کارگاه ها ویژه مدیران میانی و ارشد سازمانی برگزار می گردد و توصیه شرق رایا برگزاری کارگاه به صورت اختصاصی برای هر سازمان می باشد. آموزش 5