test

سیستم تعمیرات و نگهداری ماشین آلات PM

■ مستندسازی دانش فنی 
■ فرم سازمانی درخواست تعمیرات 
■ تقویم برنامه ریزی پیشگیرانه 
■ برگه تعمیرات و ثبت گزارش کار 
■ ثبت اطلاعات توقفات و...
نرم افزار تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و تاسیسات رایا ، از مجموعه نرم افزارهای  حوزه تولید و فنی نرم افزارهای سازمانی رایــا می باشد.
این سیستم بصورت یکپارچه با سایر نرم افزارهای کاربردی نرم افزارهای سازانی رایا طراحی و توسعه یافته است . اطلاعات پایه و مبانی اطلاعاتی این سیستم با نرم افزارهای حوزه تولید و فنی رایــا مشترک می باشد . این مبانی در بخش های شناسایی و تعریف مراکزکاری/ایستگاه های کاری و ماشین آلات و تاسیسات و همچنین تعریف تقویم کاری سازمان مشترک می باشد . 

این سیستم وظیفه مدیریت فرایند تعمیرات و نگهداری را از درخواست تعمیرات تا انجام تعمیرات/سرویس بر عهده دارد . 
در عملیات تعمیرات ، فرایند با درخواست واحد سازمانی مربوطه و یا توسط خود واحد تعمیرات آغاز می گردد و پس از بررسی درخواست و تشخیص اولیه مورد در واحد تعمیرات ، برگه تعمیرات برای تکنیسین مربوطه صادر شده و فرایند تعمیرات و ثبت گزارش ها صورت می گیرد . 

ویژگی بارز دیگر این سیستم رویکرد سیستم به مستند سازی دانش سازمانی درحوزه تعمیر و نگهداری ماشین آلات می باشد . در این سیستم ، بانک اطلاعاتی جامع از انواع خرابی/سرویس /تعمیر/ بازدید و.... ایجاد شده و و با نگهداری اطالاعات فنی در خصوص نحوه انجام کار و همچنین چک لیست کنترلی نهایی برای هر اقدام بصورت پویا و پارامتریک نگهداری می شود . این مجموعه اطلاعات در مستند سازی دانش سازمانی در این حوزه نقش بسزایی دارد .  

 همچنین شایان ذکر است که  برگه های عملیاتی مختلف این سیستم می تواند در بستر اتوماسیون اداری رایـــا در سطح سازمان برای علام نظر یا تائید به گردش درآمده و نظام گردش بدون کاغذ واقعی را ممکن سازد . 

این سیستم با استفاده از تقویم کاری سازمان و تعیین دوره های سرویس /بازدید ماشین آلات ، عملیات پیشگیرانه را بطور کامل و کاربردی پشتیبانی می نماید . همچنین در صورت استقرار سیستم کنترل تولید رایــا و ثبت گزارش کارهای تولید این تقویک پیشگیرانه می تواند بر اساس ساعت کار یا تعداد تولید ماشین آلات تنظیم و مورد استفاده قرار گیرد . 

طراحی یکپارچه این سیستم با سیستم انبار مقداری رایا ، فرایند های درخواست و برگشت کالا را مدیریت نموده و انحرافات این فرایند سرویس/بازدید/ت را به حداقل ممکن می رساند .  

فرایند ها و ویژگی های بارز سیستم 

Pm1111

مستندسازی دانش سازمانی 

■ طبقه بندی و تعریف انواع سرویس /بازدید /تعمیر و....
■ تفکیک انواع تعمیرات برقی /مکانیکی /الکترو مکانیک و...
■ تعریف تیم های کاری تکنسین ها و پیمانکاران تعمیرات 
■ مستند سازی دانش سازمانی در حوزه عمیرات و نگهداری با ایجاد بانک اطلاعات تعمیرات ، دستورالعمل انجام /چک لیست کنترل نهایی /قطعات مرتبط / پیوست مستندات و نقشه های فنی و...
تعمیرات و نگهداری pm

برنامه ریزی سرویس /بازدید/و...  پیشگیرانه 

■  قابلیت تعریف تقویم کاری سازمان  
■ ایجاد بانک اطلاعات سرویس/بازدید/و...دوره ای پیشگیرانه بر اساس زمان ، کارکرد ، تعداد قطعه تولیدی هر ماشین 
■ صدور برگه های سرویس/بازدید/تعمیر و...پیشگیرانه بر اساس تقویم کاری و بانک اطلاعات جدول زمانبندی شده 
سیستم تعمیر و نگهداری PM

فرایند گردش کار 

■ صدور درخواست تعمیرات از واحد های مختلف سازمانی 
■ بررسی اولیه درخواست ها در واحد نت و تشخیص اولیه و برنامه ریزی های لازم برای انجام مورد 
■ صدور برگه تعمیرات /سرویس/بازدید و...برای تیم فنی مورد نظر عطف به درخواست های دریافت شده 
■ ثبت گزارش کار تیم تعمیرات و زمان صرف شده ، قطعات مصرف شده ، اقدامات انجام شده و....
Pm4

یکپارچه با سایر نرم افزارهای رایــا 

■ صدور درخواست تعمیرات در بستر فرم های در گردش سازمانی و گردش آن در بستر اتوماسیون اداری رایا  در سطح سازمان 
■ صدور برگه درخواست کالا از انبار برای قطعات مورد نیاز 
■ قابلیت دریافت اطلاعات لحظه ای از سیستم کنترل تولید رایا در خصوص مدیریت و کنترل عملیات سرویس/بازدید و.. پیشگیرانه