رویکرد به مدیریت زنجیره تامین

رویکرد به مدیریت زنجیره تامین

Approach To Supply Chain Management

رویکرد رایا به استقرار نظام مدیریت زنجیره تامین

امروزه بسیاری از سازمان های پیشرو، روش های سنتی تدارکات و خرید کالا و قطعات را با مدل های مبتنی برنامه ریزی مواد، جایگزین نموده اند. در این مدل ها فعالیت های مرتبط با تدارکات و خرید (داخلی و خارجی) به عنوان بخشی از زنجیره ی فعالیت های مختلف سازمانی از برنامه ریزی تولید و مواد تا سفارش مشتریان و تحویل محصول به مشتری شناسایی می گردد. رویکرد مدیریت زنجیره تامین رایا (Raya SCM) فرایند تدارکات و خرید کالا و خدمات از برنامه ریزی مواد تا ارزیابی تامین کنندگان و کنترل کیفیت کالاها و خدمات خریداری شده را پوشش می دهد. تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند تامین کالا و خدمات همراه با افزایش دقت و کیفیت در انجام فعالیت ها از اهداف اصلی این زنجیره می باشد. شرق رایا با اتکا به تجربیات کسب شده در این زمینه سعی نموده است تا با استفاده از ابزارهای نرم افزاری فعالیت های مختلف این زنجیره را پشتیبانی نماید. این زنجیره از تعدادی از فرایند/فعالیتهای استاندارد و تجربه شده و همچنین ویژگی های خاص کسب و کار در هر سازمان تشکیل شده است. لذا شرق رایا پیش بینی های لازم برای سفارشی شدن سیستم در این حوزه را نموده است. رایا راه اندازی و عملیاتی نمودن فرایندهای زیر را در سازمان گام مهمی در استقرار موفق زنجیره تامین می داند:

  • شناسایی و طبقه بندی کالاها و تکمیل اطلاعات مرتبط با کالاها (ویژگی ها، مشخصات و….).
  • شناسایی و طبقه بندی تامین کنندگان و حوزه فعالیت آنان.
  • استقرار نظام ارزیابی اولیه و مستمر تامین کنندگان.
  • رویکرد بیشتر به نظام خرید از روش تامین کنندگان.
  • استقرار نظام برنامه ریزی مواد.
  • استقرار نظام کنترل کیفیت و مدیریت انبارهای قرنطینه (موقت).