رویکرد به سیستمهای اطلاعات مدیریت

رویکرد به سیستمهای اطلاعاتی

Approach To Information Systems

رویکرد رایا

نرم افزارهای یکپارچه سازمانی (Enterprise Softwares) به صورت عام و نرم افزارهای یکپارچه رایا (Raya-ES) به طور خاص، به عنوان مجموعه ای یکپارچه از ابزارهای نرم افزاری ارائه می گردند که توانمندی مدیریت و پشتیبانی از فرایندهای سازمانی را با رویکرد های مختلف نظیر ERP ,MIS یا CRM را دارا می باشند. در این زمینه انتخاب رویکرد مناسب برای توسعه سیستم های اطلاعاتی سازمان، منطبق با اهداف استراتژیک سازمان و دیدگاه های مدیران ارشد و هزینه منفعت آن صورت می گیرد.

نرم افزارهای سازمانی رایا می توانند در توسعه سیستم های اطلاعاتی سازمان های مشتریان با رویکرد به MIS ، مورد استفاده قرار گیرند. در این رویکرد فرایندهای جاری در سازمان شناسایی شده و با هدف بهینه سازی و بهبود فرایندها تغییر می یابند. شرق رایا در این رویکرد از طیف گسترده ای از نرم افزارهای کاربردی برای ایجاد پایگاه داده جامع سازمانی و پشتیبانی از فرایندهای سازمانی استفاده می نماید. این نرم افزارها در صورت نیاز جهت انطباق حداکثری با فرایندهای بهینه شده سازمان تغییر و توسعه می یابند. کاربری نرم افزارهای یکپارچه رایا با رویکرد به استقرار سیستم اطلاعات مدیریت با صرف زمان و هزینه کمتری نسبت به رویکرد ERP، امکان پذیر می باشد.

اهداف

در این پروژه ها دستيابی به اهداف زير برای استقرار سيستم‌های اطلاعات مديريت MIS با استفاده از مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه رايا قابل شناسايی و تعريف می‌باشد:

  • ايجاد پايگاه داده جامع به عنوان زير ساخت نظام اطلاعاتی سازمان.
  • اسـتقرار سيسـتم يکـپارچه نرم‌افـزاری به عـنوان بسـتر جمع‌آوری، کنترل و پردازش داده‌ها در سطح سازمان.
  • بهينه‌سازی و بازطراحي فرآيندهـای عملياتی و ساختارهای اطلاعاتی جاری در سازمان، مبتنی بر روش تحلیلی پایین به بالا (Down To Top) برای تجزيه و تحليل سيستم‌هاي اطلاعاتي جامع.
  • تهيه اطلاعات مورد نياز مديريت ارشد و ميانی و بخش‌های مختلف سازمان در زمان مناسب و با کيفيت مطلوب، جهت اتخاذ تصميمات صحيح در راستای اهداف استراتژيک سازمان.
  • تسهيل چرخه گردش اطلاعات در سطح سازمان با رويکرد به نظام گردش بدون کاغذ. نهادينه کردن فرهنگ سازمانی مسئوليت‌پذيری و مشارکت در فعاليت‌ها در چهارچوب نظام اطلاعاتی جامع و يکپارچه.