رویکرد به برنامه ریزی منابع سازمانی

رویکرد به برنامه ریزی منابع سازمانی

Approach To Enterprise Resource Planning

رویکرد رایا

در یک نگرش علمی، تعدد نرم افزارهای عملیاتی شده در یک سازمان نمی تواند معرف استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) باشد، بلکه ERP نظام عملیاتی مبتنی بر پیش بینی، برنامه ریزی و زمان بندی اجرا تعریف می شود. طراحی فرایندگرا و مبتنی بر برنامه ریزی و زمانبندی اجرا در سطوح مختلف فرایندهای عملیاتی در نرم افزارهای سازمانی رایا، بستری قابل اتکا برای حرکت سازمان به سوی استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان به وجود می آورد. نرم افزارهای سازمانی رایا با مجتمع نمودن فرایندها، فعالیتها و داده ها زیر ساخت و پیش نیاز عملیاتی راه اندازی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمانی را فراهم می سازد. رایا دست یابی به اهداف زیر را برای استقرار موفق ERP ضروری می داند:

  • بهبود، بهینه سازی و اصلاح ساختارهای پایه اطلاعاتی سازمان.
  • بهبود، بهینه سازی و مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی جاری در سازمان.
  • نهادینه کردن فرهنگ مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری در سطح سازمان.
  • رعایت استاندارد های عملیاتی و بهروش ها (Best Practice) در فرایندهای عملیاتی و نرم افزاری کاربردی.
  • نرم افزارهای سازمانی جامع، یکپارچه و بستر های ارتباطی و شبکه ای.

ساختار و پیکربندی

استقرار و راه اندازی نـرم افـزارهای یکپارچه (Enterprise Softwares) راهکار توصیه شده و شرط لازم برای استقرار نظام های مدیریت اطلاعات سازمانی مبتنـی بر برنامه ریزی منـابع سـازمان می باشد و نرم افزارهای سازمانی رایـا با ویژگی های زیر ابزاری کارا و قابل انعطاف برای نیل به این هدف می باشند:

  • ساختار فرایندگرا و مبتنی بر برنامه ریزی و بودجه.
  • پیکر بندی ماژولار و قابل توسعه.
  • پایگاه داده پارامتریک جامع سازمانی.
  • مبتنی بر فناوری وب جهت پشتیبانی از فرایندهای درون و برون سازمانی.
  • پشتیبانی از طیف گسترده ای از فرایند/فعالیتهای سازمانی.