رویکرد به هوشمندسازی کسب و کار

رویکرد به هوشمندسازی تجاری و مدیریت اطلاعات سازمانی

Business Intelligence (BI) &

Enterprise Information Management (EIM)

رویکرد رایا

کسب و کار هوشمند (BI) و مدیریت اطلاعات سازمانی (EIM) به عنوان ابزاری جهت دستیابی به نگاه جامع و تحلیل گر به اطلاعات و داده های جمع آوری شده از فرایندهای عملیاتی جاری درسطح سازمان که در پایگاه های اطلاعاتی عملیاتی ذخیره شده است، تعریف می گردد. انتخاب رویکرد BI یا EIM متناسب با ساختار سازمانی و ویژگی ها و شرایط توزیع عملیاتی و اطلاعاتی در سازمان صورت می گیرد. هوشمندسازی تجاری BI و مدیریت اطلاعات سازمانی EIM با جمع آوری داده های مرتبط از فرایندهای عملیاتی مختلف در سطح سازمان، امکان تجزیه تحلیل وقایع و اتخاذ تصمیمات صحیح، را فراهم می سازند.

نرم افزارهای سازمانی رایا با ایجاد پایگاه داده جامع و پارامتریک و رویکرد سازمانی یکپارچه توانایی کامل برای پشتیبانی فرایند استقرار هر دو رویکرد BI و EIM را در سازمان ها تامین می نماید. دیدگاه شرق رایا در این حوزه طراحی سفارشی شده سیستم های هوشمندسازی تجاری BI و مدیریت اطلاعات سازمانی EIM در هر سازمان می باشد. سفارشی شدن این سیستم ها موجب می گردد تا انطباق حداکثری با نیازهای اطلاعاتی هر سازمان و کسب و کار و همچنین ارتقاء قابل توجه ضریب صحت و دقت در اطلاعات جمع آوری شده و محاسبه شاخص های کاربردی را تامین نماید.

زیرساخت‌ها

نرم افزارهای سازمانی رایا با بیش از پانصد جدول اطلاعاتی که با مبانی اطلاعاتی پارامتریک ایجاد شده اند، زیر ساختی مناسب و قابل اتکا برای دستیابی به گزارش های کاربردی و محاسبه شاخص های عملکرد سازمانی با هر یک از دو رویکرد BI یا EIM می باشد. در این رابطه زیر ساخت های پیش بینی شده در Raya-ES شامل موارد زیر است:

  • ابزار گزارش ساز با توجه به پیش بینی های لازم برای باند شدن با Query های پیشرفته.
  • جداول اطلاعات پایه پارامتریک جامع سازمانی.
  • حجم گسترده داده های شناسایی شده در فرایندهای مختلف عملیاتی سازمان.
  • و سایر پیش بینی های زیر ساختی در این مجموعه.نیز به طراحی و استقرار موفق این سیستم کمک می نماید.