سیستم ویندوز مدیریت تولید

حوزه مدیریت تولید

Production management

مدیریت تولید ویندوز رایا

نرم افزارهای تحت ویندوز رایا در حوزه تولید سالهاست در سازمانهای مختلف در سطح کشور مورد بهره برداری قرارگرفته اند و از این طریق تجربه گرانبهایی را در صنایع تولیدی مختلف در اختیار ما قرار گذاشته اند. این مجموعه زیر سیستمها بنا بر ماهیت و بزرگی کسب و کار سازمان مشتری بصورت سفارشی شده ارائه می گردند و شامل مهندسی و ساختار محصول، کنترل تولید، کنترل کیفی، تعمیر و نگه‌داری ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی مواد، برنامه ریزی تولید و در نهایت پاداش و بهره‌وری می باشند.

نرم افزار مهندسی و ساختار محصول
نرم افزار مهندسی و ساختار محصول

اين سيستم با قابليت تعريف ساختار محصول به عنوان بستر اطلاعاتی مورد نياز برای سيستم‌های مختلف حوزه توليد و حسابداری مديريت مورد استفاده قرار می‌گيرد. تعريف دقيق مبانی اطلاعاتی در اين سيستم می‌تواند پاسخگوی نيازهای اطلاعـاتی مختلف در سطح سازمان باشد. اين سيستم در هر سازمان به صورت سفارشی شده ارائه می‌گردد.

 • شناسايی محصولات و کالاهای نيمه‌ساخته به تفکيک فرآيندهای مختلف آنان.
 • تعريف BOM محصولات و کالاهای نيم‌ساخته.
 • امکان شناسايی کالاهای جايگزين درBOM .
 • شناسايی مراحل توليد هر محصول / کالای نيمه‌ساخته.
 • شناسايی مسير توليد هر محصول/ کالای نيمه‌ساخته در هر مرحله.
 • شناسايی کار درجريان هر مرحله توليدی.
top
نرم افزار کنترل تولید
نرم افزار کنترل تولید

سيستم کنترل توليد با ثبت و نگهداری اطلاعات و آمار توليد به عنوان بخشي از يک سيستم جامع اطلاعاتی و پايگاه اطلاعاتي مناسبي برای محاسبات بهای تمام شده شناسايی می‌گردد. اطلاعـات ثبت شـده در اين سيستم می‌تواند راهنمای مديران در توليد بهينه باشد. اين سيستم فقط به صورت سفارشی شده ارائه می‌گردد.

 • تعريف توقفات، ضايعات و پرسنل مشغول به کار در هر بخش
 • شناسايی ابزارآلات و تجهيزات جانبی ماشين‌آلات.
 • ايجاد برگه‌های توليد در سطوح مرکز کاری، ايستگاه کاری و ماشين‌آلات بر اساس نظام توليد هر سازمان.
 • ثبت اطلاعات توليد شامل تعداد محصول / کالای نيمه‌ساخته توليد شده، زمان توليد، توقفات، ضايعات، کارکنان مشغول به کار و …..
 • گزارش‌های متنوع از اطلاعات و آمار توليد.
top
نرم افزار تعمیر و نگه داری ماشین آلات
نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات

نرم‌افزار تعمير و نگهداری ماشين‌آلات (PM) با قابليت طبقه‌بندی انواع تعمير و ابزاري پويا جهت تعريف استانداردهای عمليات بازرسی و سرويس، می‌تواند به صورت يک سيستم کارا در سطح سازمان مورد استفاده قرار گيرد. اين نرم‌افزار از مبانی اطلاعاتی مشترک با ساير سيستم‌های حوزه توليد و فنی استفاده می‌کند.

 • ايجاد زمان‌بندی سرويس‌ها و بازديدهای دوره‌ای.
 • قابليت تعريف عمليات مرتبط با هر بازديد يا سرويس تعريف شده.
 • شناسايی قطعات مربوط به ماشين‌آلات مختلف.
 • ثبت برگه‌های درخواست از واحد نت.
 • ثبت برگه‌های انجام عمليات تعمير و نگهداری.
 • ثبت برگه‌های عمليات بازديد و سرويس دوره‌ای.
 • گزارش‌های متنوع از اطلاعات توقفات و تعميرات.
top
نرم افزار کنترل کیفیت
نرم افزار کنترل کیفیت

سيستم کنترل کيفيت کالاها (مواد اوليه، قطعات، محصولات) با طراحی يکپارچه با سيستم مديريت انبارها (انبارهای قرنطينه)، تدارکات و سفارش خريد، کنترل توليد و مديريت گردش کار ارائه می‌گردد. اين سيستم بر اساس نيازهاي خاص هر سازمان قابل سفارشي شدن مي باشد.

 • امکان تعريف پارامتريک عوامل کنترلی و طبقه‌بندی کمی و کيفی آنان.
 • ثبت اطلاعات کمی و کيفی از کالاهای مميزی شده.
 • امکان ارجاع برگه‌های کنترل کيفی توسط سيستم مديريت گردش کار.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • طراحی يکپارچه با سيستم مديريت انبارها و بازرگانی.
top
نرم افزار برنامه ریزی موادn
نرم افزار برنامه ریزی مواد

برنامـه‌ريزی مواد يک زيرسيستم از نرم‌افـزار برنامه‌ريزی توليد و بخشی از زنجيره تامين مواد (SCM) می‌باشد. اين نرم‌افزار در فرآيندهای خاص توليد با رويکرد به MRP می‌تواند ابزار کارايی در خدمت سازمان توليد قرار گيرد. اين سيستم فقط به صورت سفارشی شده ارائه می‌گردد.

 • محاسبات برنامه‌ريزی مواد بر اساس اطلاعات ساختار محصول، موجودی فيزيکی و موجودی در راه و برنامه توليد.
 • طراحی يکپارچه با سيستم تدارکات خريد و بازرگانی.
 • طراحي يكپارچه با سيستم انبار و موجودي ها.
 • گزارش‌های کسری مواد و ساير گزارش‌های مورد نياز.
top
نرم افزار برنامه ریزی تولید
نرم افزار برنامه ریزی تولید

سيستم برنامه‌ريزی توليد با شناسايی ساختار توليد (ماشين آلات، نيروی انسانی و مواد) و تعريف برنامه‌های توليد به عنوان يک سيسـتم پايه در حـوزه تولـيد مطرح می‌باشد. در اين سيستم محاسبات پيچيده مواد، کار و ماشين‌ساعت در دسترس انجام می‌گيرد. اين سيستم فقط به صورت سفارشی شده ارائه می‌گردد.

 • تعريف تقويم کاری و ظرفيت در دسترس ماشين‌آلات.
 • تعريف زمان سنجی ماشين‌آلات، ايستگاه‌های کاری و مراکز کاری.
 • تعريف برنامه‌های توليد در بازه‌های زمانی مختلف.
 • صدور برگه‌های سفارش ساخت.
 • محاسبات برنامه‌ريزی مواد در سطح برنامه توليد و برگه‌های سفارش ساخت.
 • محاسبات نفرساعت و ماشين‌ساعت برای هر برنامه توليد و برگه‌های سفارش ساخت.
 • صدور برگه‌های دستورالعمل توليد بر اساس برگه‌های سفارش ساخت.
 • گزارش‌های کسری مواد، محصول، کالای نيمه‌ساخته و….
top
نرم افزار محاسبات پاداش و بهره‌وری
نرم افزار محاسبات پاداش و بهره وری

اين نرم‌افـزار به صورت يکـپارچه با سيسـتم‌های کنترل توليد و حقوق و دستمـزد و به صورت سـفارشی شــده برای هر سازمـان مـتناسـب با نظـام پرداخـت پـاداش آن، طراحی و پياده‌سازی می‌گردد.

 • دريافت اطلاعات ورودی از سيستم کنترل توليد.
 • محاسبات پاداش متناسب با نظام پرداخت پاداش درسازمان.
 • طراحی يکپارچه با سيستم حقوق و دستمزد.
top