سیستم وب مدیریت تولید

حوزه مدیریت تولید

Production management

مدیریت تولید وب رایا

رایا یکی از پیشگامان ارائه نرم افزارهای تحت وب حوزه تولید است. این مجموعه زیر سیستمها بنا بر ماهیت و بزرگی کسب و کار سازمان مشتری بصورت سفارشی شده ارائه می گردند و شامل مهندسی و ساختار محصول، کنترل تولید، کنترل کیفی، تعمیر و نگه‌داری ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی مواد، برنامه ریزی تولید و در نهایت پاداش و بهره‌وری می باشد.

نرم افزار مهندسی و ساختار محصول
نرم افزار مهندسی و ساختار محصول

در Raya-ES سیستم مهندسی و ساختار محصول به عنوان زیر ساخت اطلاعاتی و سیستمی برای حوزه های عملیاتی مختلف نظیر زنجیره تامین، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، بهای تمام شده، بودجه تحلیل و پیاده سازی شده است. این سیستم با مجتمع نمودن داده های مرتبط با محصولات و کالاهای نیمه ساخته و فرایند تولید آنان، ماخذ مناسبی برای استفاده در دیگر سیستم های مجموعه می باشد.

 • تعریف BOM
 • تعریف OPC
 • شاخص های کنترل کیفیت مواد، محصولات و کالاهای نیمه ساخته
 • شاخص های کنترل کیفیت حین تولید
top
نرم افزار کنترل تولید
نرم افزار کنترل تولید

سیستم کنترل تولید در Raya-ES وظیفه جمع آوری، کنترل و مدیریت اطلاعات و وقایع حین تولید محصولات را بر عهده دارد. یکپارچگی این سیستم با سیستم کنترل کیفیت حین تولید، کنترل و ثبت اطلاعات فنی ماشین آلات تولید در فرایند تولید به ارتقاء عملکرد این سیستم و متمرکز شدن داده ها منجر می گردد. دقت در نحوه ثبت اطلاعات و امکان جمع آوری اطلاعات قابل اتکا از فرایند تولید در سازمان، پیش شرط ضروری برای تضمین موفقیت استقرار این سیستم می باشد. تحلیل و طراحی این سیستم با دو رویکرد کنترل و مدیریت فرایند وقایع حین تولید و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای سیستم حسابداری بهای تمام شده صورت گرفته است.

این سیستم به صورت سفارشی شده طراحی و پیاده سازی می گردد.

 • مهندسی و ساختار محصول.
 • QC حین تولید.
 • مدیریت سفارشات مشتریان.
 • برنامه ریزی تولید.
top
نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات
نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات

سیستم تعمیرات و نگهداری ماشین آلات در Raya-ES در حوزه سیستم های پشتیبانی تولید و فنی طبقه بندی شده و مبتنی بر بهروش های تجربه شده طراحی و پیاده سازی شده است. مبانی اطلاعاتی این سیستم از ماخذ اطلاعات پایه حوزه تولید و فنی تامین می گردد و یکپارچگی این سیستم با مدیریت انبارها و موجودی کالاها و مدیریت گردش کار فرایند گردش کار را تسهیل نموده است. هزینه یابی عملیات تعمیرات و نگهداری، جدول سرویس ها و تعمیرات پیشگیرانه، محاسبه شاخص های شناسایی شده در این حوزه از دیگر ویژگی های این سیستم می باشد.

 • تقویم کاری سازمان
 • سیستم مدیریت انبارها و کالاها
 • اطلاعات پایه حوزه تولید و فنی
 • موتور مدیریت گردش کار
 • سیستم کنترل تولید
top
نرم افزار کنترل کیفیت
نرم افزار کنترل کیفیت

مجتمــع ســازی اطلاعات مرتبط با کالاها در Raya-ES موجب شده است تا ماخذی قابل اتکا برای اطلاعات مرتبط با کالا در پایگاه داده ایجاد گردد. سیستم کنترل کیفیت با استفاده از این ماخذ می تواند به سهولت و با دقت کامل این فرایند را مدیریت نماید. همچنین یکپارچگی این سیستم با سیستم مدیریت گردش کار (WFM) قابلیت گردش فرم های مربوطه و تسهیل دسترسی و ثبت پی نوشت ها را فراهم آورده است.

این سیستم به صورت سفارشی شده طراحی و پیاده سازی می گردد.

 • ماژول تعریف، طبقه بندی و مشخصات کالا
 • مهندسی و ساختار محصول
 • امکان ارجاع برگه‌های کنترل کيفی توسط سيستم مديريت گردش کار.
 • مدیریت انبارها و گردش کالا
 • مدیریت گردش کار
top
نرم افزار برنامه ریزی مواد
نرم افزار برنامه ریزی مواد

سیستم برنامه ریزی مواد در Raya-ES یک سیستم محاسباتی می باشد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در پایگاه داده جامع سازمان که در فرایندهای عملیاتی مختلف ایجاد شده اند و پردازش های لازم برای ارائه گزارش های برنامه ریزی و کسری مواد را بر اساس برنامه های تولید و تعهدات سازمان انجام می دهد.

این سیستم در سازمان های مختلف متناسب با سطح توسعه نظام اطلاعاتی سازمان به صورت سفارشی شده ارائه می گردد.

 • محاسبات برنامه ریزی مواد
 • گزارش های کسری مواد
 • سیستم ساختار محصول
 • سیستم مدیریت زنجیره تامین
 • سیستم مدیریت سفارشات
 • برنامه ریزی تولید
 • مدیریت انبارها و موجودی ها
top
نرم افزار برنامه ریزی تولید
نرم افزار برنامه ریزی تولید

هدف نهایی شناسایی شده از پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی تولید در Raya-ES دستیابی به Job Card تولید در بازه زمانی مورد نظر و تامین و اختصاص مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته مورد نیاز خط تولید می باشد. پیچیدگی محاسبات این فرایند و دستیابی به اهداف مورد نظر، ضرورت توسعه نظام اطلاعاتی سازمان در بخش های اطلاعات منابع انسانی، اطلاعات سفارشات مشتریان، OPC دقیق محصولات، محاسبات برنامه ریزی مواد و در نهایت توان اجرایی سازمان را الزامی می سازد.

این سیستم به صورت سفارشی شده و منطبق با ویژگی های تولید (خط تولید و محصول)در هر سازمان پیاده سازی می گردد.

 • مهندسی و ساختار محصول، OPC محصولات و کالاهای نیمه ساخته و اطلاعات زمان سنجی دقیق مراحل تولید.
 • برنامه ریزی مواد (MRP).
 • تقویم کاری سازمان و شیفت های کاری و نحوه تامین نیروی انسانی.
 • مدیریت سفارشات مشتری و برنامه تولید سازمان.
 • مدیریت زنجیره تامین.
top
نرم افزار پاداش و بهره وری
نرم افزار پاداش و بهره وری

این نرم افزار به صورت یکپارچه با سیستم های کنترل تولید و حقوق و دستمزد و به صورت سفارشی و برای هر سازمان متناسب با نظام پرداخت پاداش آن، طراحی و پیاده سازی می گردد.

 • دريافت اطلاعات ورودی از سيستم کنترل توليد.
 • محاسبات پاداش متناسب با نظام پرداخت پاداش درسازمان.
 • طراحی يکپارچه با سيستم حقوق و دستمزد.
top