سیستم مدیریت منابع انسانی | HRM

حوزه مدیریت منابع انسانی

human resources management

مدیریت منابع انسانی وب رایا

مدیریت منابع انسانی که امروزه به عنوان سرمایه های انسانی از آن یاد می شود یکی از مهمترین زیرسیستمهای عملیاتی کسب و کارهای متوسط و بزرگ است. این حوزه می تواند با عملیاتی کردن زیرسیستم حقوق و دستمزد آغاز شده و سپس کنترل کارکرد و پاداش و بهره‌وری را تحت پوشش قرار دهد.

نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد

در Raya-ES سیستم حقوق و دستمزد علاوه بر مدیریت فرایند محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان، ایجاد و نگهداری بخش عمده ای از زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز سیستم مدیریت سرمایه های انسانی را نیز پشتیبانی می نماید. زیر ساخت قدرتمند این سیستم با طراحی پارامتریک این داده ها امکان تحلیل آماری جامع اطلاعات کارکنان را فراهم نموده است. نرم افزار حقوق و دستمزد کلیه عملیات مرتبط با پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را منطبق با الزامات قانونی پشتیبانی می نماید. همچنین این سیستم از طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی برای سهولت انجام فرایند نظیر طراحی گزارش ها، صدور دیسکت دارایی و بیمه استفاده می نماید. این سیستم توانمندی مدیریت فرایندهایی از قبیل جذب، ارتقاء شغلی را نیز دارا می باشد.

 • ماژول ارتباط با کارت ساعت.
 • ماژول تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت.
 • قابلیت مجتمع شدن با سیستم آموزش.
 • ماژول پیوست مدارک و مستندات کارکنان.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات برگه ها.
top
نرم افزار کنترل کارکرد کارکنان
نرم افزار کنترل کاردکرد کارکنان

زیرساختهای اطلاعاتی مربوط به مدیریت سرمایه های انسانی شامل اطلاعات جامع، پارامتریک و پردازش پذیر کارکنان، شناسایی و تعریف عناوینی مانند چارت سازمانی، تعریف شرایط احراز، اطلاعات مالی و کارکرد کارکنان به صورت یکپارچه با زیرسیستمهای دیگر Raya-ES طراحی و پیاده سازی شده است. لذا در پروژه های طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سرمایه های انسانی، صرفا طراحی فرایند و چرخه گردش کار تحلیل و پیاده سازی می گردند. ماژول های کاربردی نظیر مدیریت گردش کار، فرم های در گردش سازمانی، کارتابل فرایند طراحی و استقرار این سیستم را در زمان و با هزینه بهینه مقدور ساخته است.

 • اطلاعات پایه منابع انسانی
 • ماژول تعریف و ایجاد چارت سازمانی
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • فرم های در گردش سازمانی
 • سیستم مدیریت گردش کار
 • سیستم کنترل کارکرد
 • ماژول مدیریت قرارداد ها
top
نرم افزار پاداش و بهره وری
نرم افزار پاداش و بهره وری

اين نرم‌افـزار به صورت يکـپارچه با سيسـتم‌های کنترل توليد و حقوق و دستمـزد و به صورت سـفارشی شــده برای هر سازمـان مـتناسـب با نظـام پرداخـت پـاداش آن، طراحی و پياده‌سازی می‌گردد.

 • دريافت اطلاعات ورودی از سيستم کنترل توليد.
 • محاسبات پاداش متناسب با نظام پرداخت پاداش درسازمان.
 • طراحی يکپارچه با سيستم حقوق و دستمزد.
top