رایا و بهای تمام شده

رایا و بهای تمام شده

Raya solution for cost accounting

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

دستیابی به تحلیلی واقع گرایانه و مبتنی بر آمار از هزینه/منفعت استقرار و نگهداری سیستم حسابداری بهای تمام شده، شرط ضروری برای تضمین موفقیت پیاده سازی و راه اندازی این سیستم در سازمان می باشد. در Raya-ES اطلاعات پایه مورد نیاز برای سیستم بهای تمام شده در یک نگاه جامع تحلیل و پیاده سازی شده است و در پروژه های مختلف متناسب با طرح تفصیلی سیستم و ویژگی های تولید و محصولات و توان اجرایی سازمان، محاسبات مربوطه پیاده سازی می گردند. ثبت عملیات مالی با رویکرد به سیستم حسابداری صنعتی و استقرار و راه اندازی سیستم های حوزه تولید و فنی به ویژه مهندسی و ساختار محصول و کنترل تولید شرط ضروری برای پیاده سازی این سیستم می باشد. این سیستم به صورت سفارشی شده طراحی و پیاده سازی می گردد.

icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر از مجموعه Raya-ES را به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا را پیشنهاد می نماید:

  • مهندسی و ساختار محصول
  • سیستم های پایه مالی
  • کنترل تولید
  • مدیریت انبارها و کالاها
  • ماژول تسهیم هزینه های سربار
  • ماژول جمع آوری اطلاعات از پایگاه داده
  • ماژول جدول رفتار هزینه
  • اطلاعات پایه تولید