رایا و برنامه ریزی و تدوین بودجه

رایا و برنامه ریزی و تدوین بودجه

Raya solution for budget planning

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

Raya-ES با در نظر داشتن ویژگی های کسب و کار در دنیای امروز، سیستم برنامه ریزی و تدوین بودجه را به عنوان یک سیستم کلیدی و ضروری در نظام اطلاعاتی سازمان ارزیابی می نماید. رویکرد سازمان به نظام عملیاتی مبتنی بر پیش بینی، برنامه ریزی و زمانبندی پیش نیاز ضروری در رویکرد به نظام های نوین مدیریت سازمانی (ERP) می باشد. رویکرد سازمان در جهت استفاده از اطلاعات سیستم بودجه به عنوان برنامه و راهکار پیش روی سازمان جهت عملکرد جاری، به عنوان هدف اصلی از استقرار و راه اندازی این سیستم ارزیابی می گردد.

icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر از مجموعه Raya-ES را به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا را پیشنهاد می نماید:

  • مهندسی و ساختار محصول
  • اطلاعات پایگاه داده بازار هدف
  • سیستم های پایه مالی
  • سیستم حسابداری بهای تمام شده
  • مدیریت سفارشات