نرم افزار ویندوز حسابداری مالی

حوزه حسابداری مالی

accounting

حوزه مالی در پلتفرم ویندوز رایا

حوزه مالی در پلتفرم ویندوز رایا شامل زیرسیستمهای حسابداری مالی/ ارزی، خزانه داری ریالی/ ارزی، حسابداری فروش ریالی/ ارزی، انبار مقداری/ریالی،تهیه صورتها و نسبتهای مالی، کنترل باسکول،دارایی ثابت و جمع دارایی اموال و حقوق و دستمزد می باشد که در زیر شرح و تفصیل آن آمده است.
نرم افزار حسابداری مالی
نرم افزار حسابداری مالی
سيستم حسابداری مالی با اخذ اسناد حسابداری از زير سيستم‌های حوزه مالی و صدور مستقيم اسناد، اطلاعات مورد نياز واحد مالی سازمان را فراهم می‌آورد. باز خورد کنترلی اين سيستم بر روی اطلاعات زير سيستم‌های مالی، صحت اطلاعات را در يک نظام يکپارچه مالی تامين می‌نمايد.
 • تعريف حساب‌ها در سه سطح گروه، کل، معين به صورت يکتا.
 • تعريف حساب‌ها در دو سطح تفصيلي ۱ و ۲ به صورت شناور.
 • گروه‌بندی تفصيلی‌ها و ارائه گزارش بر اساس گروه‌های تفصيلی.
 • قابليت تعريف حساب‌های ترکيبی و ارائه گزارش بر اساس آن.
 • صدور اسناد حسابداری بر اساس اطلاعات زير سيستم‌های حوزه مالی به صورت خودکار و با رعايت مکانيزم‌های کنترلی مربوطه.
 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حساب‌های موقت.
 • صدور اعلاميه‌های بدهکار و بستانکار.
 • امکان مشاهده ديجيتال ضمائم اسناد اخذ شده.
 • ارائه گزارش‌های مالی بر اساس وضعيت‌های مختلف اسناد (صدور، تائيد و قطعی).
 • ابزارها و گزارش‌های لازم برای تحرير دفاتر قانونی.
 • گزارش ها و كاربرگ هاي متنوع.
 • امكان كپي و انتقال اسناد از دوره هاي ديگر.
 • امكان رزرو اسناد.
 • ابزارهاي متنوع جستجو.
top
نرم افزار حسابداری مالی-ارزی
نرم افزار حسابداری مالی-ارزی
سيستم حسابداری مالی با اخذ اسناد حسابداری از زير سيستم‌های حوزه مالی و صدور مستقيم اسناد، اطلاعات مورد نياز واحد مالی سازمان را فراهم می‌آورد. باز خورد کنترلی اين سيستم بر روی اطلاعات زير سيستم‌های مالی، صحت اطلاعات را در يک نظام يکپارچه مالی تامين می‌نمايد.
 • تعريف حساب‌ها در سه سطح گروه، کل، معين به صورت يکتا.
 • تعريف حساب‌ها در دو سطح تفصيلي 1و 2به صورت شناور.
 • گروه‌بندی تفصيلی‌ها و ارائه گزارش بر اساس گروه‌های تفصيلی.
 • قابليت تعريف حساب‌های ترکيبی و ارائه گزارش بر اساس آن.
 • صدور اسناد حسابداری بر اساس اطلاعات زير سيستم‌های حوزه مالی کار و با رعايت مکانيزم‌های کنترلی مربوطه.
 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حساب‌های موقت.
 • صدور اعلاميه‌های بدهکار و بستانکار.
 • امکان مشاهده ديجيتال ضمائم اسناد اخذ شده.
 • ارائه گزارش‌های مالی بر اساس وضعيت‌های مختلف اسناد (صدور، تائيد و قطعی).
 • ابزارها و گزارش‌های لازم برای تحرير دفاتر قانونی.
top
نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری
نـرم‌افـزارخـزانه‌داری يـکی از زيرسيستم‌های مهم حوزه مالی می‌باشد. اين نرم‌افزار با ثبت و کنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها در سطح سازمان نقش بسزايی در مديريت نقدينگی و اسناد داشته و فرآيندهای جاری را به نحو مناسب مديريت می‌نمايد.
 • شناسايی انواع اسناد، حساب‌های بانکی، سريال چک و غیره.
 • ابزار طراحی برای چاپ انواع چک.
 • شناسايی و طبقه‌بندی انواع فعاليت‌های مرتبط با دريافت و پرداخت.
 • صدور برگه‌های درخواست پرداخت.
 • دريافت و گردش اسناد دريافتنی (واگذاری، وصول، برگشت و ابطال).
 • صدور و گردش اسناد پرداختنی (پرداخت، واريز، برگشت و ابطال).
 • دريافت، پردخت و گردش اسناد تضمينی.
 • دريافت و پرداخت‌های تنخواه.
 • دريافت و پرداخت‌های صندوق.
 • امكان ثبت ريز گردش اسناد.
 • امكان نسبت دادن دريافت ها به فاكتور هاي صادر شده و تهيه گزارش تسويه فاكتورهاي فروش.
 • کنترل تسهيلات دريافتی و باز پرداخت اقساط.
 • جايگزينی برگه‌های صادره توسط سيستم به جای برگه‌های دستی.
 • گزارش هاي متنوع تعهدات دريافتني ، پرداختني ،كارت بانك ، تنخواه ،صندوق.
 • صدور اسناد حسابداری از برگه‌های خزانه‌داری.
top
نرم افزار خزانه داری ارزی
نرم افزار خزانه داری ارزی
سيستم حسابداری مالی با اخذ اسناد حسابداری از زير سيستم‌های حوزه مالی و صدور مستقيم اسناد، اطلاعات مورد نياز واحد مالی سازمان را فراهم می‌آورد. باز خورد کنترلی اين سيستم بر روی اطلاعات زير سيستم‌های مالی، صحت اطلاعات را در يک نظام يکپارچه مالی تامين می‌نمايد.
 • تعريف حساب‌ها در سه سطح گروه، کل، معين به صورت يکتا.
 • تعريف حساب‌ها در دو سطح تفصيلي ۱ و ۲ به صورت شناور.
 • گروه‌بندی تفصيلی‌ها و ارائه گزارش بر اساس گروه‌های تفصيلی.
 • قابليت تعريف حساب‌های ترکيبی و ارائه گزارش بر اساس آن.
 • صدور اسناد حسابداری بر اساس اطلاعات زير سيستم‌های حوزه مالی به صورت خودکار و با رعايت مکانيزم‌های کنترلی مربوطه.
 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حساب‌های موقت.
 • صدور اعلاميه‌های بدهکار و بستانکار.
 • امکان مشاهده ديجيتال ضمائم اسناد اخذ شده.
 • ارائه گزارش‌های مالی بر اساس وضعيت‌های مختلف اسناد (صدور، تائيد و قطعی).
 • ابزارها و گزارش‌های لازم برای تحرير دفاتر قانونی.
top
نرم افزار فروش و حسابداری فروش
نرم افزار فروش و حسابداری فروش
سيسـتم فـروش عمليات مقداری و ريالی مـرتبط با فـرآيند فروش را مديريت می‌نمايد. طـراحی يکپارچه آن با سيستم‌های انبار و خزانه‌داری و ثبت سفارش مشتريان سهولت کاربری و چابکی سازمان را تامين می نماید.
 • ابزار طبقه‌بندی مشتريان.
 • تعريف پارامتريک تخفيفات و اضافات فروش.
 • قيمت‌گذاری کالاهای قابل فروش براساس مصوبات و نرخ‌های متنوع.
 • صدور برگه‌های پيش‌فاکتور، فاکتور، فاکتورخدمات، برگشت از فروش.
 • صدور برگه دستور خروج کالا.
 • صدور برگه‌های متمم فروش (حسابداری فروش).
 • قابليت رديابی، پيش‌فاکتورها و دستور خروج کالا در فاکتورهای صادر شده.
 • قابليت نگهداری اطلاعات تکميلی در مورد کالای فروش‌رفته (سريال و …).
 • صدور فاکتور فروش بر اساس حواله‌های انبار.
 • امكان كنترل سر رسيد فاكتورهاي فروش.
 • نگهداری حساب مشتريان (کارت حساب مشتريان) بر اساس اطلاعات سيستم فروش و خزانه‌داری و انبارها.
 • امكان ثبت قراردادها و كنترل مانده قرارداد ها.
 • گزارش هاي مقايسه اي بين اطلاعات انبار و فروش ،ثبت سفارش و فروش ،پيش فاكتورها و فروش.
 • گزارش هاي فروش فصلي جهت ارائه به مراجع قانوني.
top
نرم افزار فروش و حسابداری فروش ارزی
نرم افزار فروش و حسابداری فروش – ارزی
سيستم حسابداری مالی با اخذ اسناد حسابداری از زير سيستم‌های حوزه مالی و صدور مستقيم اسناد، اطلاعات مورد نياز واحد مالی سازمان را فراهم می‌آورد. باز خورد کنترلی اين سيستم بر روی اطلاعات زير سيستم‌های مالی، صحت اطلاعات را در يک نظام يکپارچه مالی تامين می‌نمايد.
 • تعريف حساب‌ها در سه سطح گروه، کل، معين به صورت يکتا.
 • تعريف حساب‌ها در دو سطح تفصيلي 1و 2به صورت شناور.
 • گروه‌بندی تفصيلی‌ها و ارائه گزارش بر اساس گروه‌های تفصيلی.
 • قابليت تعريف حساب‌های ترکيبی و ارائه گزارش بر اساس آن.
 • صدور اسناد حسابداری بر اساس اطلاعات زير سيستم‌های حوزه مالی به صورت خودکار و با رعايت مکانيزم‌های کنترلی مربوطه.
 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حساب‌های موقت.
 • صدور اعلاميه‌های بدهکار و بستانکار.
 • امکان مشاهده ديجيتال ضمائم اسناد اخذ شده.
 • ارائه گزارش‌های مالی بر اساس وضعيت‌های مختلف اسناد (صدور، تائيد و قطعی ).
 • ابزارها و گزارش‌های لازم برای تحرير دفاتر قانونی.
top
نرم افزار انبار مقداری/ریالی
نرم افزار انبار مقداری/ریالی
نرم‌افـزار انبار با مديريت موجودی‌ها و حسابداری انبار، از مهمترين زیر سيستم‌های مجموعه رایا می‌باشد. نگرش لحاظ شده در طراحی اين سيستم توانسته است تا امکانات بالقوه و بالفعل قدرتمندی را در اختيار کاربران اين سيستم قرار دهد که در زیر بدانها اشاره شده است:
 • طبقه‌بندی و شناسايی کالاها و کالاهای جايگزين.
 • نگهداري اطلاعات بر اساس دو واحد اندازه گيري.
 • شناسايی انبارهای مختلف و کنترل موجودی کالاها.
 • مديريت موجودی‌ها و تعيين ميزان بهينه انبارش کالا.
 • صدور برگه‌های درخواست عمليات از انبارها.
 • صدور برگه‌های ورود و خروج کالا از انبار با قابليت طبقه‌بندی بر اساس نوع فعاليت شناسايی شده.
 • مديريت انبارهای قرنطينه (انبارهای موقت).
 • مديريت انبارگردانی و صدور برگه‌های مربوطه.
 • مديريت موجودی در سطح زير مجموعه‌های يک کالا.
 • امکان رديابی مواد اوليه در کالاهای در جريان ساخت و محصولات نهايی.
 • حسابداری انبارها و مديريت حسابداری پيمانکاران.
 • صدور برگه‌های درخواست خريد و ارجاع به سيستم بازرگانی..
 • صدور اسناد حسابداری از برگه‌های انبار.
top
نرم افزار تهیه صورتها و نسبتهای مالی
نرم افزار تهیه صورتها و نسبتهای مالی
اين نرم‌افزار به عنوان زيرسيستم حسابداری مالی برای تهيه صورت‌های مالی طراحی شده است. با کمک اين نرم‌افزار می‌توان ساختار حساب‌ها برای تهيه صورت‌های مالی اصلی را يک‌بار شناسايی کرده و در هر زمان بر اساس اطلاعات اسناد حسابداری، صورت‌های مالی و يادداشت‌های همراه را تهيه نمود. برای تهيه برخی از صورت‌های مالی نياز به تغييرات خاص در نرم افزار می‌باشد.
 • ابزار پويا برای شناسايی و نسبت دادن حساب‌ها به رديف‌های اطلاعاتی صورت‌های مالی (ترازنامه و سود وزيان).
 • امکان استفاده از عملگرهای + و – برای نسبت دادن حساب‌ها به رديف‌های اطلاعاتی صورت‌های مالی.
 • امکان تعريف يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی.
 • امکان تعريف نسبت‌های مالی بر اساس ساختار کدينگ حساب‌ها.
 • امکان تعريف گروه‌های حساب برای نيازهای خاص و تهيه گزارش از آنها.
 • امکان ثبت توضيحات در يادداشت‌ها و صورت‌های مالی.
top
نرم افزار کنترل باسکول
نرم افزار کنترل باسکول
اين زيرسيستم به عنوان بخشی از سيستم انبار در سازمان‌هايی که خريد مواد اوليه و يا فروش محصولات آنها بر اساس توزين انجام می‌گيرد، کاربرد دارد. اين سيستم با دريافت وزن باسکول به صورت مستقيم از دستگاه توزين می تواند در جلوگيری از خطای ورود اطلاعات در اين بخش مفيد واقع گردد.
 • تعريف باسکول‌های متعدد.
 • امکان تعريف مصوبه‌های مختلف قيمت‌گذاری کالاها.
 • امکان قيمت‌گذاری کالای توزين شده.
 • محاسبات مربوط به افت وزني.
 • صدور سريال‌های مختلف برای قبض باسکول بر اساس انبار مبدا يا مقصد.
 • چاپ قبض باسکول.
 • صدور مکانيزه رسيد انبار بر اساس قبض‌های باسکول.
 • امكان صدور درخواست پرداخت بر اساس قبض باسكول.
 • امكان صدور برگه پرداخت صندوق و اسناد بر اساس قبض باسكول.
 • طراحي يكپارچه با سيستم خزانه داري و انبار.
top
نرم افزار دارایی
نرم افزار دارایی ثابت و جمع دارایی اموال
اين نرم‌افزار با قابليت طبقه‌بندی دارايي‌ها و نگهداری اطلاعات تکميلی در مورد آنها، ابزار مناسبی برای مديريت اموال سازمان می‌باشد. قابليت محاسبات استهلاک در بازه‌های زمانی مورد نظر و محاسبات تجديد نظر دارايي‌ها و صدور اسناد حسابداری مربوطه از ديگر امکانات اين سيستم می‌باشد.
 • تعريف گروه‌های دارايی و طبقه‌بندی دارايي‌ها.
 • ثبت اطلاعات تکميلی دارائيها با استفاده از ابزار پويا.
 • کدگذاری محل‌های استقرار اموال (در دو سطح).
 • ايجاد کارت دارايی و نگهداری اطلاعات تکميلی و حساب‌ها.
 • ثبت اطلاعات افزايش / کاهش ارزش دارايي‌ها.
 • ثبت اطلاعات تعميرات دارايي‌ها.
 • ثبت اطلاعات نقل و انتقال دارايي‌ها.
 • ثبت اطلاعات فروش و خروج دارايي‌ها.
 • محاسبات استهلاک دارايي‌ها در بازه زمانی مورد نظر.
 • محاسبات مربوط به دارايي‌هاي تجديد ارزيابی شده.
 • برگه ثبت اطلاعات جمعداری اموال و تحويل و تحول دارايي‌ها.
 • گزارش هاي متنوع از كاتالوگ دارائيها ، ارزش دفتري ،هزينه استهلاك..
 • ارائه كاربرگ هاي حسابداري دارائيهاي ثابت منطبق با گزارش هاي استاندارد تعريف شده.
 • صدور اسناد حسابداری استهلاک دارايي‌ها در دوره زماني مورد نظر.
top