سیستم وب حسابداری مالی

حوزه حسابداری مالی

accounting

حوزه مالی در پلتفرم وب رایا

حوزه مالی در پلتفرم وب رایا شامل زیرسیستمهای حسابداری مالی، خزانه داری، فروش، انبار مقداری، انبار ریالی،دارائیهای ثابت، جمع داریی اموال و حقوق و دستمزد می باشد که در زیر شرح و تفصیل آن آمده است.

نرم افزرا حسابداری مالی
نرم افزار حسابداری مالی

درRaya-ES سیستم حسابداری مالی (دفتر داری) با رویکرد به کنترل بودجه و مبتنی برشناسایی و طبقه بندی فرایند/فعالیتها طراحی شده است. این قابلیت ها موجب شده است تا بتوان نظام عملیاتی مبتنی بر پیش بینی و برنامه ریزی را در سازمان استقرار داد. اخذ اسناد حسابداری از زیر سیستم های حوزه مالی و همچنین صدور و ویرایش اسناد حسابداری و افتتاحیه/اختتامیها از دیگر ویژگی های این سیستم می باشد. حسابداری مالی رایا مبتنی بر روش تفصیلی Unique طراحی شده و تا دو سطح تفصیلی علاوه بر مراکز هزینه و پروژه را پشتیبانی می نماید.

قابلیت کار از راه دور با این سیستم روش نوینی را در مدیریت عملیات مالی سازمان در اختیار کاربران قرار می دهد.

 • ماژول تهیه گزارش های ارزش افزوده و عوارض.
 • ماژول صدور اسناد افتتاحیه/اختتامیه و بستن حساب های موقت.
 • ماژول تعریف الگوی اخذ سند از زیر سیستم ها.
 • ماژول ارجاع سند در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات سند.
 • پشتیبانی از عملیات مالی غیرمتمرکز
 • رویکرد به کنترل بودجه و حسابداری مدیریت
top
نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری

Raya-ES از سیستم خزانه داری برای مدیریت تمامی عملیات دریافت و پرداخت نقد و اسناد سازمانی بهره می برد. این سیستم با طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی برای تسهیل فرایند/فعالیتهای مرتبط با دریافت/پرداخت و با رعایت استانداردهای عملیاتی تجربه شده، برای مدیریت بهینه فرایندها استفاده می گردد. بکار گیری بهروش های پیشنهادی شرق رایا در این حوزه راهکار مناسبی برای کنترل و مدیریت نقدینگی و اسناد سازمان می باشد. همچنین تامین ارتباط این سیستم با سایر نرم افزارهای حوزه مالی نظیر تدارکات و خرید، فروش و دیگر زیرسیستمهای مرتبط موجب تسهیل در فرایندهای عملیاتی سازمان می گردد.

قابلیت کار از راه دور این سیستم سبب می گردد تا سازمان ها از مزایای عملیات مالی چابک بهره مند گردند.

 • ماژول مدیریت تسهیلات.
 • ماژول مدیریت اسناد تضمینی.
 • ماژول ثبت هزینه ها و اخذ اسناد حسابداری آنان.
 • ماژول مدیریت و چاپ چک و اسناد.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
top
نرم افزار فروش
نرم افزار فروش

Raya-ES از نرم افزار فروش برای مدیریت فرایند صدور فاکتور فروش و عملیات حسابداری فروش استفاده می نماید. این سیستم با قابلیت تعریف تخفیفات/اضافات فروش، مصوبه های قیمت گذاری و سایر اطلاعات پارامتریک مرتبط، فرایند صدور فاکتورهای فروش را تسهیل می نماید. یکپارچگی این نرم افزار با سیستم های مدیریت سفارشات مشتریان، بازاریابی و انبار امکان مدیریت یکپارچه فرایندهای فروش را فراهم آورده است. همچنین سفارشی شدن این سیستم جهت انطباق حداکثری با فرایندهای جاری در سازمان پیش بینی شده است.

توانایی کاربری از راه دور این سیستم، راه اندازی سازمان فروش توزیع شده را مقدور می سازد.

 • ماژول تفکیک فاکتورها در مراکز سازمانی.
 • ماژول تعدیل قیمت فاکتورهای فروش صادر شده.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاعذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات سند.
top
نرم افزار انبار ریالی
نرم افزار انبار ریالی

در Raya-ES نرم افزار مدیریت انبارها و موجودی کالاها، به عنوان یکی از مهمترین زیر سیستم های نرم افزاری و فرایندهای عملیاتی جاری در سازمان شناسایی و تحلیل شده است. پشتیبانی از برگه های استاندارد در عملیات ورود و خروج کالا، مدیریت انبارهای قرنطینه، ثبت و نگهداری اطلاعات تکمیلی در مورد کالاها از دیگر ویژگی های بارز این نرم افزار می باشد در این سیستم اطلاعات جامع کالاها از تصویر کالا تا ثبت مشخصه های کالا به صورت پارامتریک و قابل تعریف توسط کاربر پیش بینی شده است. ماژول های نرم افزار، برگه ها و اطلاعات این سیستم می توانند به سهولت در دیگر نرم افزارهای مجموعه مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط منطقی بین داده های مرتبط را تامین نمایند.

 • ماژول های صدور فاکتور فروش از حواله انبار محصول و بالعکس.
 • ماژول های صدور برگشت از فروش از برگشت به انبارمحصول و بالعکس.
 • ماژول های ارتباطی با سیستم هایی از قبیل مدیریت سفارشات، ساختار محصول.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات برگه ها.
top
نرم افزار انبار مقداری
نرم افزار انبار مقداری

Raya-ESاز طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی برای تسهیل عملیات حسابداری انبار و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و رعایت بهروش ها در این حوزه بهره می گیرد. قابلیت تسهیم هزینه ها بر روی کالاهای یک رسید، تفکیک سرفصل حساب ها در طرف بستانکار خرید، امکان اخذ سند حسابداری خرید از جمله این ابزارها می باشد. همچنین قابلیت قیمت گذاری برگه های برگشت به انبار و برگشت از خرید بر اساس روش انتخابی کاربر که می تواند فرایند حسابداری انبار را قابل اطمینان نماید. تعریف الگوی اخذ سند حسابداری، قابلیت سفارشی شدن سیستم، قابلیت پردازش از راه دور ازدیگر امکانات نرم افزار می باشد.

 • ماژول تسهیم قیمت فاکتور خرید بر اساس مقدار در رسید های مختلف.
 • ماژول قیمت گذاری حواله ها.
 • ماژول صدور متمم های برگه های انبار.
 • ماژول مدیریت تائیدات سند.
top
نرم افزار داراییهای ثابت
نرم افزار داراییهای ثابت

نرم افزار دارائیهای ثابت در Raya-ES با هدف ایجاد یک پایگاه داده جامع اطلاعاتی از داده های مرتبط با دارائیهای سازمان طراحی شده است. در این نرم افزار پیش بینی های لازم برای ایجاد یک پرونده کامل از اطلاعات اموال از اطلاعات ریالی تا شرایط گارانتی و بیمه صورت گرفته است. همچنین این نرم افزار قابلیت مدیریت فرایند جمعداری اموال را به صورت مستقل از حسابداری دارائیها امکان پذیر ساخته است. توانمندی محاسبه استهلاک دارائیها به تفکیک مراکز هزینه آنها در طی دوره مالی، از دیگر ویژگی های بارز این سیستم می باشد. ضمنا یکپارچگی این سیستم با سیستم انبار رایا مدیریت و کنترل دقیقتر فرایند ورود دارایی به سازمان را ممکن ساخته است.

 • ماژول ارتباط با سیستم انبارها و ایجاد کارت دارائی بر اساس حواله انبار خروج دارائی از انبارها.
 • ماژول محاسبه استهلاک واقعی و تجدید ارزیابی شده.
 • ماژول پیوست مستندات و فاکتورهای خرید دارائیها.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات برگه ها.
top
نرم افزار جمع دارایی اموال
نرم افزرا جمع داریی اموال

نرم افزار دارائیهای ثابت در Raya-ES با هدف امکان ایجاد یک پایگاه داده جامع اطلاعاتی از داده های مرتبط با دارائیهای سازمان طراحی شده است. در این نرم افزار پیش بینی های لازم برای ایجاد یک پرونده کامل از اطلاعات اموال از اطلاعات ریالی تا شرایط گارانتی و بیمه صورت گرفته است. یکپارچگی این سیستم با سیستم انبار رایا مدیریت و کنترل دقیقتر فرایند ورود دارایی به سازمان را ممکن ساخته است. همچنین این نرم افزار قابلیت مدیریت فرایند جمعداری اموال را به صورت مستقل از حسابداری دارائیها امکان پذیر ساخته است. توانمندی محاسبه استهلاک دارائیها به تفکیک مراکز هزینه آنها در طی دوره مالی از دیگر ویژگی های بارز این سیستم می باشد.

 • ماژول ارتباط با سیستم انبارها و ایجاد کارت دارائی بر اساس حواله انبار خروج دارائی از انبارها.
 • ماژول محاسبه استهلاک واقعی و تجدید ارزیابی شده.
 • ماژول پیوست مستندات و فاکتورهای خرید دارائیها.
 • ماژول ارجاع برگه ها در سطح سازمان (نظام عملیات مالی بدون کاغذ).
 • ماژول مدیریت تائیدات برگه ها.
top