رایا و مدیریت فرایندهای کسب و کار

رایا و مدیریت فرایندهای کسب و کار

Raya solution for Business Process Management

icon
ماژول‌ها و امکانات

یکی از چالشها در نیل به مدیریت منابع سازمانی به گردش در آوردن اطلاعات، تعریف فرایندها و تاییدات است. رایا با ارایه راهکار مدیریت گردش کار (WFM) برگه های عملیاتی (اطلاعات) و فرایند گردش و تایید مربوط به هر یک از آنها را مکانیزه کرده و سازمانها را در استقرار مدیریت منابع سازمانی بدون کاغذ یاری می رساند. راهکار رایا در این زمینه از قالبتهای زیر برخوردار است:

 • قابليت تعريف فرآيندهای عملياتی مرتبط با برگه های در گردش سازمان (مانند سند حسابداري، درخواست پرداخت، درخواست مرخصي، پرداخت اسناد، درخواست خريد، برگه هاي انبار، سفارش مشتريان و غیره).
 • قابلیت تعریف مراحل گردش کار هر یک از فرایندها و افراد مجاز هر مرحله.
 • قابلیت تعریف تاییدهای هر مرحله.
 • قابلیت تعریف فرایندهای متعدد برای یک برگه عملیاتی با توجه به شرایط مختلف.
 • امکان تعريف جانشين برای کاربران.
 • مشاهده فرمهای ارجاع/ارسال شده برای هر کاربر در میز کار.
 • مديريت زمان توقف اطلاعات در قسمت‌های مختلف.
 • به منظور پشتیبانی از عملیات فوق، رایا زیرسیستمهای زیر را از مجموعه Raya-ES پیشنهاد می نماید:

 • موتور مدیریت گردش کار (Workflow Management).
 • موتور مدیریت فرایند تائیدات (Approval Engine).
 • ماژول خودکارسازی فرایندها.
 • میز کار کاربران.
 • ماژول تعریف چارت سازمانی، مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی.