رایا و اتوماسیون فرایندهای مالی/حسابداری

رایا و اتوماسیون فرایندهای مالی و حسابداری

Raya solution for accounting automation

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

اتوماسیون فرایندهای مالی زیر ساخت توسعه و مدیریت منابع سازمانی است. مجموعه زیر سیستمهای مالی رایا با رویکرد به کنترل بودجه و حسابداری مدیریت و مبتنی برشناسایی و طبقه بندی فرایند/فعالیت های استاندارد طراحی و پیاده سازی گردیده است. توصیه رایا در این حوزه پیروی از رویه های استاندارد و تجربه شده مالی و پرهیز از برخورد سلیقه ای می باشد. Raya-ES فرایندهای مالی را بر روی هر دو زیرساخت وب و ویندوز ارایه می نماید.

 • طراحی و پیاده سازی عملیات مالی بر پایه مدل فرایندگرا
 • بستر وسیعی از مبانی اطلاعاتی پارامتریک
 • پشتبانی از عملیات مالی چندزبانه
 • پشتیبانی از عملیات ریالی/ارزی
 • پشتبانی از عملیات مالی بدون کاغذ بوسیله موتور گردش کار
 • پشتیبانی از عملیات مالی غیرمتمرکز
 • رویکرد به کنترل بودجه و حسابداری مدیریت
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای تولیدی مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر از مجموعه Raya-ES را به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا پیشنهاد می نماید:

 • حسابداری مالی
 • خزانه داری
 • فروش
 • انبار (مقداری-ریالی)
 • داراییهای ثابت
 • جمع داری اموال
 • حقوق دستمزد
 • منابع انسانی
 • مدیریت گردش کار
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی